Četrtek 13 December 2018

Podpis KP_za_spletno

Podpis KP-julij_2018_za_spletn

 

 

Podpisana nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

 

Ljubljana, 16. 7. 2018 – Sindikat delavcev Trgovine Slovenije (SDTS) je z delodajalci izpogajal novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki bo stopila v veljavo že v avgustu 2018, deloma pa 1. 1. 2019 za obdobje štirih let.

 

Glede na določila predhodne kolektivne pogodbe je bil pri pogajanjih poudarek Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) predvsem na povišanju plač in nadomestil, delodajalska stran pa je vztrajala na odpravi vseh omejitev za nedeljsko in praznično delo. Izpogajali smo:

 

1. NEENAKOMERNO RAZPOREJEN DELOVNI ČAS IN ZAČASNO PRERAZPOREJEN DELOVNI ČAS

 

Novosti, ki jih prinaša nova kolektivna pogodba, smo predvsem v jasneje opredeljenem določilu, da tedenski delovni čas, vključno z nadurami, v primeru neenakomerno razporejenega in začasno prerazporejenega delovnega časa ne sme preseči 56 ur tedensko, v primeru pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas pa je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti.

 

Če delavec v okviru 12-mesečnega referenčnega obdobja, kot to določa zakon, ne izrabi presežka ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa (maksimalno število delovnih ur lahko znaša 2088 ur letno), mu je delodajalec v naslednjem mesecu dolžan izplačati presežek ur v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60 %.

 

Delodajalec je dolžan vsake tri koledarske mesece narediti analizo presežka ur delavcev, ki nastanejo zaradi neenakomerne in začasne prerazporeditve delovnega časa ter o tem na zahtevo poročati reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu.

 

V primeru, ko delodajalec ne uredi začasne prerazporeditve delovnega časa in delavca o tem ne obvesti pisno en dan oziroma tri dni prej, če prerazporedi več kot 10 delavcev, je dolžan opravljene ure plačati v mesecu, ki sledi opravljenemu delu, v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 100 %.

 

2. IZMENSKI DELOVNI ČAS

 

Zapisano je določilo, kako se urejajo izmene, kaj je izmena in po katerem ponavljajočem vzorcu se ponavlja, odvisno od trajanja delovnega tedna.

 

3. VAROVANE KATEGORIJE

 

V primerih varovanih kategorij se je na pobudo članov spremenilo določilo za delo ob nedeljah in praznikih, ki so po zakonu določeni kot prosti dnevi, tako da v bodoče delodajalec ne sme naložiti dela ob nedeljah in praznikih delavcu, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti. Takšno delo se lahko delavcu omogoči le na podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo lahko delavec kadarkoli prekliče.

 

4. DELO OB NEDELJAH

 

Delavec ne sme biti razporejen na delovno obveznost več kot 2 nedelji na mesec in ne več kot 20 nedelj v letu.

 

5. DELO NA PRAZNIKE, KI SO Z ZAKONOM DOLOČENI KOT DELA PROSTI DNEVI IN NA DNEVE, KI SO Z ZAKONOM DOLOČENI KOT DELA PROSTI DNEVI

 

Delodajalec ne sme razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in sicer:

januar – novo leto,

januar – novo leto,

8. februar – slovenski kulturni praznik,

velikonočna nedelja,

velikonočni ponedeljek,

27. april – dan upora proti okupatorju,

maj – praznik dela,

maj – praznik dela,

binkoštna nedelja,

25. junij – dan državnosti,

15. avgust – Marijino vnebovzetje,

31. oktober – dan reformacije,

november – dan spomina na mrtve,

december – božič,

december – dan samostojnosti in enotnosti.

 

6. ODVRAČILNA NORMA

 

V primeru kršitev določil nedeljskega in prazničnega dela mora delodajalec delavcu v naslednjem mesecu, ki sledi kršitvi, izplačati znesek v višini 500 %, upoštevajoč osnovno plačo delavca oziroma ustrezne urne postavke. Torej v primeru, če mora delavec delati 3 ali več nedelj v mesecu oziroma 21 ali več nedelj v letu ali v primeru razporeditve na delo na praznik, je le-ta upravičen do denarne odmene v navedeni višini.

 

7. IZJEME OD OMEJITEV

 

Zaradi narave dela, zakonskih omejitev ter določil javnega interesa smo bolj natančno zapisane alineje, ki opredeljujejo primere, v katerih delavci lahko delajo ob nedeljah in praznikih.

 

8. IZRABA ODMORA MED DELOVNIM ČASOM

 

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do odmora med delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Delavec pridobi pravico do odmora, če dela najmanj štiri ure na dan.

 

Dolžina odmora se v primeru neenakomerne prerazporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno z dolžino delovnega časa.

 

9. TEDENSKI POČITEK

 

Delavec ima v obdobju 7 zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka (12 oziroma 11 ur), pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Dan tedenskega počitka se ne sme nadomeščati z odrejeno izrabo letnega dopusta.

 

Povprečno trajanje tedenskega počitka (24 ur) se lahko zagotavlja v obdobju, ki ni daljše od 14 dni le v posebej dogovorjenih primerih.

 

10. LETNI DOPUST

 

Določila ostajajo nespremenjena, ne glede na zahtevo delodajalcev po zmanjšanju števila dni dopusta.

 

11. DODATNE PRAVICE ZA ČLANE SINDIKATA

 

Član sindikata ima pravico izrabiti 4 dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga določi sam, o čemer mora delodajalca obvestiti najkasneje 3 dni pred izrabo. Delavec, ki je član sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, ima pravico do enega dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela v posameznem koledarskem letu zaradi sindikalnega izobraževanja ali usposabljanja.

 

12. DODATEK ZA DELO NA NEDELJO

 

Od 1. 9. 2018 dalje bo dodatek za delo ob nedeljah povišan iz 5,40 EUR na 6,05 EUR/uro, oziroma znaša 100 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, v kolikor je to za delavca ugodneje.

 

13. DODATEK ZA DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU

 

Natančneje je določen tudi dodatek za nadurno delo. Delodajalec je dolžan za obračunski mesec obračunati vse dodatke, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavce manj ugoden v dejanskem obsegu, ne glede na obračunan mesečni fond ur. Torej, v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, je potrebno ne glede na to, da ure nad 174 ur niso obračunane, delavcu za oddelane ure obračunati vse dodatke.

 

14. REGRES ZA LETNI DOPUST

 

Od 1. 1. 2019 se izplača regres za letni dopust v višini minimalne plače. V kolikor delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, znaša regres za letni dopust 970 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska. Delodajalec je dolžan nedenarni del regresa (45 %) zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb.

 

15. PLAČE

 

V tarifnem delu kolektivne pogodbe se s 1. 1. 2019 najnižje osnovne plače od I.–V. tarifnega razreda povišajo za 5 % ter s 1. 7. 2019 še za 2 %. Za VI. in VII. tarifni razred pa se najnižje osnovne plače s 1. 1. 2019 povišajo za 10 %.

 

16. USKLAJEVANJE PLAČ

 

Dogovorjeno je, da se 1. julija 2019 najnižje osnovne plače uskladijo z inflacijo, če je inflacija višja kot 1 %, in sicer za razliko od 1 % do dejanskega % inflacije.

 

Od leta 2020 dalje pa se NOP spreminjajo in usklajujejo izključno 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta/I–VI preteklega leta, vendar ne več kot za 2 % letno. V primeru, da je inflacija v določenem koledarskem letu negativna, najnižje osnovne plače ostanejo nespremenjene.

 

S podpisom nove kolektivne pogodbe se tako dodatno ureja področje dela v trgovinski dejavnosti, sindikat pa obljublja, da bo še naprej aktivno spremljal delovne pogoje delavcev in bo, kot do sedaj, v primeru kršitev delodajalcev zaščitil pravice delavcev in primerno ukrepal.
 

 

index 

Sporočilo za javnost

Anketa Sindikata delavcev trgovine Slovenije o zadovoljstvu delavcev v trgovinski dejavnosti

Ljubljana, 20.6.2018. Sindikat delavcev trgovine Slovenije je med svojimi člani v maju izvedel anketo o zadovoljstvu delavcev v trgovinski dejavnosti, prav tako pa je povratne informacije o stanju v podjetjih aktivno zbiral na zborih delavcev v aprilu in maju.

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) ugotavljajo, da se je zaradi minule finančne krize kakor tudi zaradi sprememb zakona o trgovini, ki je dereguliral poklic prodajalcev in trgovinskih poslovodji, bistveno spremenila struktura zaposlenih v zadnjih letih. Zmanjšalo se je namreč število zaposlenih v dejavnosti trgovine, ki so postali preobremenjeni. Aktualna kolektivna pogodba, ki se izteka konec letošnjega leta, ne zadostuje več zahtevam delavcem v trgovinski dejavnosti, prav zato je določena določila potrebno ponovno opredeliti in slediti potrebam delavcev.

SDTS je pri zbiranju zahtev delavcev prisluhnil vsem svojim članom, ob tem pa zbral več kot 4.000 odgovorov na različna pereča vprašanja, med pomembnejšimi tudi zadovoljstvo z aktualnim plačilom in pripravljenost na stavko.

97 % anketirancev podpira stavko, če se stanje v trgovinski dejavnosti ne bo izboljšalo

Po podatkih ankete SDTS o zadovoljstvu s plačami v dejavnosti trgovine Slovenije, kar 68 % anketirancev meni, da je zelo nezadovoljnih s plačilom, ki ga prejemajo za opravljeno delo. 64 % anketirancev pravi, da višina njihovega mesečnega neto prejemka (brez malice in prevoza) znaša med 600 EUR in 750 EUR, 24 % jih poroča znesku, ki je nižji od 600 EUR, le 9 % jih poroča o mesečne neto prejemku med 750 EUR in 900 EUR in samo 2 % anketirancev jih poroča o znesku nad 900 EUR. Delavci tako ostajajo nezadovoljni in razmišljajo o stavki. 97 % anketirancev jih poroča, da bi podprlo stavko, katere namen bi bilo povišanje plač v dejavnosti trgovine in kar 78 % bi se te stavke udeležili, če bi jim delodajalci to omogočili.

Terenske povratne informacije so dodatno pokazale, da delavci cenijo dosežek SDTS, ki od 1. januarjem letos ureja delo ob nedeljah in praznikih, obenem pa opozarjajo na zlorabe dogovora med delodajalci. SDTS si prav zato prizadeva k pravilni opredelitvi izjem, ki bodo uredile vsa področja dela v tem sektorju in omogočile, da tudi trgovinski delavci uživajo v zasluženem počitku ob praznikih. SDTS je prav tako uredil povišano plačilo dela ob nedeljah in praznikih, ki je dolgo časa ostajalo neurejeno področje znotraj trgovinske dejavnosti. Več o dogovoru na spletni strani SDTS.

Spremembe se dogajajo, a prepočasi, ob tem pa nezadovoljstvo v vrstah delavcev hitro narašča. SDTS je zgolj v letošnjem letu obravnaval kar 151 prijavljenih kršitev delodajalcev in zoper te tudi ukrepal. Zahteve za boljše delovno okolje bodo vsekakor vodile v stavko, če nova kolektivna pogodba ne bo prinesla znatnih sprememb.

Vse pomembnejša vloga socialnega sklada SDTS za širšo solidarnost med člani

Nove spremembe so nujno potrebne in to dokazuje tudi vse pomembnejša vloga socialnega sklada SDTS za širšo solidarnost med člani. Pristojni organi SDTS svojim članom vsakoletno namenjajo solidarnostno pomoč, ki izvira iz naslova članarin. V minulem letu je SDTS prejel kar 73 vlog, izplačila solidarnostnih pomoči pa so v skupnem seštevku znašala kar 12.730 €, in sicer 58 članom. Razlogi za dodelitev solidarnostne in pomoči v letu 2017 so bili stečaj podjetja KGZ Krpan Cerknica, daljša bolniška odsotnost z delovnega mesta (bolezen ali poškodba), smrt v družini ali smrt člana, elementarne nesreče, samohranilci in samohranilke v težkem finančnem položaju, ločitev ali rop – vlom.

 

V priponki lahko pregledate tudi zbirko medijskih objav, ki se nanašajo na objavljeno sporočilo za javnost.

Attachments:
Download this file (Zbirka medijskih objav.pdf)Zbirka medijskih objav.pdf[ ]7421 Kb130 Downloads

 

Plaa

SDTS je pridobil novo počitniško enoto v Maredi v Novigradu. Zato v nadaljevanju in priponki objavljamo opis počitniške enote, kakor tudi cenik letovanja.

OPIS POČITNIŠKE ENOTE:

Idealna počitniška destinacija za vse tiste, ki želijo preživeti miren in udoben dopust. Priporočamo vsem, ki uživajo v celodnevnem kopanju.

Družinam prijazna destinacija saj je v naselju restavracija, trgovina, otroška igrala, mize za namizni tenis, igrišča za tenis in mini golf. V ceno bivanja je vključena tudi vstopnina na urejeno plažo avtokampa Mareda, ki je ob apartmajskem naselju.

Apartma ima dnevni prostor v katerem je raztegljiv dvosed in kuhinjska niša, spalnico z zakonsko posteljo, kopalnico ter manjši balkon. V apartmaju je tudi televizija in klima. Apartma je primeren za 4 osebe (2+2).

Do plaže v Maredi (Autocamp) je cca. 200m. Plaža, ki je vzorno urejena, za naše letujoče ni plačljiva, saj je všteta v ceno najema. Za vstop v Kamp Park Mareda, kjer se nahaja trgovina in kjer je v zadnjem letu dodatno urejena plaža, je sicer potrebno plačati vstopnino. Le – to plačate na recepciji kampa, na podlagi potrdila o plačilu vstopnic, ki ga boste prejeli na recepciji kampa pa vam bomo povrnili stroške vstopnine. Po letovanju je potrebno na SDTS čim prej dostaviti potrdila o plačilu ter podatke o transakcijskem računu in imetniku računa, kamor se povrnejo stroški vstopnine.

Cena dnevnega vstopa v Kamp Park Mareda je 20 Kn, na vstopnico za 2 osebi – vstop 7 dni priznajo popust in znaša 210 Kn. V najvišji možni meri koristite te vstopnice s popustom, saj vam bomo v primeru bivanja 7 dni (2 osebi) povrnili stroške v tej višini. Otroci do 12. leta ne plačajo vstopa.

Pri vstopu v Kamp Park Mareda morate imeti pri sebi osebni dokument, saj bodo vstopnice poimenske in vam ga bodo zahtevali pri kontroli vstopnic.

 Najmanjša možna rezervacija je 3 nočitve!

CENIK ZA LETOVANJE:

ZA ČLANE SDTS IN UPOKOJENE ČLANE

ZA VSE OSTALE

 

Mareda pri Novigradu

Število ležišč: 4 (2+2)

 

Cena - 52 €/dan

 

 

Cena - 65 €/dan

 

  • V ceno je vključen DDV.
  • Turistična taksa ni vključena v ceno.
  • Plačilo rezervacije v višini 20 % po odobritvi termina.
  • Možnost plačila v dveh in več obrokih.

Menjave letujočih v počitniški enoti so ob sobotah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11. uri).

V skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških kapacitet in kriteriji za letovanje, ki jih je sprejel izvršni odbor SDTS, imajo prednost pri prijavi člani Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Morebitne nezasedene termine se po zaključku razpisa lahko ponudi članom ostalih sindikatov (ZSSS) in drugim interesentom.

Interesenti za letovanje posredujejo izpolnjeno prijavnico z vsemi zahtevanimi podatki, po pošti na naslov: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali po faksu: 01/ 43 27 094 ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Na osnovi prijav bo Sindikat delavcev trgovine Slovenije v skladu s kriteriji opravil izbor med prijavljenimi ter obvestil prijavljene o odobritvi letovanja ali o ponudbi novega prostega termina. Vsem, ki bodo letovali v naši počitniški enoti bodo posredovana ustrezna navodila za plačilo letovanja ter po plačilu napotnica za letovanje pred nastopom le tega.


Za SDTS

Lepa Vasilič

 

Attachments:
Download this file (Bazen.png)Bazen.png[ ]532 Kb165 Downloads
Download this file (Dnevni prostor s trosedom.png)Dnevni prostor s trosedom.png[ ]1081 Kb181 Downloads
Download this file (Igrala.png)Igrala.png[ ]756 Kb156 Downloads
Download this file (Jedilnica.png)Jedilnica.png[ ]1009 Kb169 Downloads
Download this file (Kopalnica.png)Kopalnica.png[ ]512 Kb156 Downloads
Download this file (Mareda-objava_letovanje.pdf)Mareda-objava_letovanje.pdf[ ]140 Kb159 Downloads
Download this file (Spalnica.png)Spalnica.png[ ]585 Kb160 Downloads

20180414 203609

20180414 203652

 

Dne 14.4.2018 se je na zboru članov sindikalne podružnice Mercator Goriška zbralo cca 70 članov. Zbor je potekal v prijetnem okolju vinske kleti Brda, Dobrovo v Goriških Brdih. Zboru sta prisostvovala tudi generalni sekretar Ladi Rožič in predsednica Vesna Stojanovič, ki sta prisotnim posredovala informacijo o aktualnih zadevah – poteku pogajanj za sklenitev nove podjetniške Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine in odgovarjala na zastavljena vprašanja članov. Predvsem je bilo veliko vprašanj povezanih z razporeditvijo in evidenco delovnega časa.

Predsednica sindikalne podružnice Ivica Gnezda Šuligoj je podala finančno poročilo in poročilo o delu sindikalne podružnice v letu 2017. Predstavljene pa so bile tudi aktivnosti, ki jih sindikalna podružnica izvaja v letu 2018.

Po končanem uradnem delu, je sledila pogostitev in prijetno druženje.

index

V nadaljevanju objavljamo link do Ankete o zadovoljstvu s plačami v dejavnosti trgovine Slovenije.

https://www.1ka.si/a/166448

Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, zato vaših odgovorov ne bo mogoče povezati z vami. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa za izpolnitev ankete.

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.