Petek 3 April 2020

podpisovanje-pogodbe

 

 

ENOTNA STALIŠČA POGAJALSKIH SKUPIN DELODAJALCEV IN DELOJEMALCEV ZA SESTAVO KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPDTS) V ZVEZI Z IZVAJANJEM ANEKSA, ŠT. 3 H KPDTS

 

Opomba: izraz praznik v tem besedilu je skupni izraz za praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in za dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi

1. DELO NA NEDELJE IN PRAZNIKE DELODAJALEC NE SME NALOŽITI DOLOČENIM KATEGORIJAM DELAVCEV

 Prvi odstavek 40. člena in prvi odstavek 41. člena določata, da delodajalec ne sme naložiti dela na nedelje in praznike:

 • delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti,
 • delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas, ko doji otroka,
 • enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo.

Prvo alinejo prejšnjega odstavka je potrebno razlagati tako, da je t.i. varovana kategorija delavec posameznik, mati ali oče, do trenutka, ko otrok dopolni tri leta starosti (z nastopom 3. rojstnega dne otroka dalje ni več varovana kategorija).

Drugo alinejo prvega odstavka je potrebno razlagati tako, da je delavka varovana kategorija v času nosečnosti in najmanj eno leto po porodu, v kolikor pa otroka doji več kot eno leto pa vse do konca dojenja, kar dokazuje z ustreznim zdravniškim potrdilom.

Tretjo alinejo prvega odstavka je potrebno razlagati tako, da je varovana kategorija starš, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in živi sam z otrokom, in sicer vse do trenutka, ko otrok dopolni 18 let starosti (do trenutka polnoletnosti).

2. ALI ŠTEVILO NEDELJ VELJA ZA KOLEDARSKO LETO ALI ZA POSLOVNO LETO, ČE JE TO DRUGAČNO?

KPDTS v 26. členu določa, da delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu, vsaj 15 dni pred začetkom leta (opomba: koledarskega ali poslovnega). Ob dejstvu, da spremenjena ureditev nedeljskega dela velja od 1. 1. 2018 je potrebno pri delodajalcih, ki imajo letni razpored delovnega časa vezan na poslovno leto, ki ni enako koledarskemu letu, upoštevati sorazmernost glede maksimalnega števila dni nedeljskega dela.

3. KOLIKO NEDELJ LAHKO DELA DELAVEC, KI SE PRI DELODAJALCU ZAPOSLI MED KOLEDARSKIM LETOM?

Skladno z drugim odstavkom 40. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije mora delodajalec za delavce, za katere ne veljajo omejitve ali prepoved iz prvega odstavka 40. člena, z letnim razporedom delovnega časa določiti takšen razpored delovnega časa, da delavec ne bo razporejen na delovno obveznost več kot na dve (2) nedelji v mesecu, vendar ne več kot petnajst (15) nedelj v letu.

Poudarek KPDTS je torej na omejevanju delodajalca, ki delavca ne sme razporediti na več kot 2 nedelji v mesecu in ne na več kot 15 nedelj v letu.

V kolikor se delavec zaposli pri delodajalcu med koledarskim letom, se delavec lahko razporedi na delo na sorazmerno število nedelj glede na to koliko mesecev je zaposlen pri delodajalcu. Če se delavec zaposli do 15. v mesecu se za preračun upošteva, da je zaposlen cel mesec, v kolikor pa se delavec zaposli od vključno 15. v mesecu pa se za preračun upošteva, da v tem mesecu ni bil zaposlen. V nobenem primeru pa delavec ne sme biti razporejen na delo več kot dve nedelji v mesecu.

Število opravljenega dela na nedelje pri prejšnjem delodajalcu se ne vštevajo v dopustno število dni nedeljskega dela pri novem delodajalcu.

Primeri:

 • Delavec se zaposli 1. 3. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu zaposlen 10 mesecev. Izračun: 15 x 10 = 150 : 12 = 12,5. Ker KPDTS ne določa načina zaokroževanja bi mora biti izračun v korist delavca, torej delodajalec lahko razporedi delavca na 12 nedelj.
 • Delavec se zaposli 9. 3. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu zaposlen 10 mesecev. Izračun: 15 x 10 = 150 : 12 = 12,5. Ker KPDTS ne določa načina zaokroževanja bi mora biti izračun v korist delavca, torej delodajalec lahko razporedi delavca na 12 nedelj.
 • Delavec se zaposli 16. 3. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu zaposlen 9 mesecev. Izračun: 15 x 9 = 135 : 12 = 11,25. Glede na navedeno delavec lahko dela v tem letu 11 nedelj, vendar ne več kot dve na mesec.
 • Delavec se zaposli 1. 8. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu zaposlen 5 mesecev. Izračun: 15 x 5 = 75 : 12 = 6,25. Glede na navedeno delavec lahko dela v tem letu 6 nedelj, vendar ne več kot dve na mesec.
 • Delavec se zaposli 15. 7. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu zaposlen 5 mesecev. Izračun: 15 x 5 = 75 : 12 = 6,25. Glede na navedeno delavec lahko dela v tem letu 6 nedelj, vendar ne več kot dve na mesec.
 • Delavec se zaposli 1. 9. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu zaposlen 4 mesecev. Izračun: 15 x 4 = 60 : 12 = 5. Delavec lahko dela v tem letu 5 nedelj, vendar ne več kot dve na mesec.

4. ALI DELAVEC LAHKO DELA VSEH 15 NEDELJ IN VSEH PET PRAZNIKOV?

Delavec lahko dela vseh pet praznikov in 15 nedelj pod pogojem, da praznik ali prazniki ne sovpada/-jo z nedeljo. V tem primeru se delo na praznik všteva v kvoto nedeljskega dela. Delavcu, ki na tak dan dela, pripada dodatek v višini, kot je določen za praznike. Razlaga sledi splošnemu načelu delovnopravne zakonodaje, na podlagi katerega je potrebno posamezne določbe razlagati v korist delavca.

5. OPRAVLJANJE DRUGE DEJAVNOSTI V PODJETJU, KI GA ZAVEZUJE KPDTS

Ne glede na spremljajoče dejavnosti (npr. gostinska dejavnost), ki jih opravlja delodajalec, ki ga zavezuje KPDTS, se učinki le-te raztezajo na vse delavce zaposlene pri tem delodajalcu.

6. OMEJITVE IZ ANEKSA, ŠT. 3 H KPDTS ZA DELODAJALCE, KI JIH NE ZAVEZUJE KPDTS

Skladno z 2. členom Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije ta pogodba stvarno zavezuje delodajalce, ki imajo skladno z zakonom registrirano (opredeljeno) področje trgovinske dejavnosti G, v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti:

 • 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
 • 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in
 • 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

in jo opravljajo kot glavno dejavnost.

Če delodajalca stvarno ne veže KPDTS ta kolektivno pogodba ne velja za pri njem zaposlene delavce.

7. IZJEME OD OMEJITEV

Omejitve iz drugega odstavka 40. in drugega odstavka 41. člena ne veljajo za:

 • delodajalce, katerim država s posebnimi predpisi zaradi javnega interesa predpiše obvezno opravljanje dejavnosti,
 • delodajalce, ki opravljajo javno gospodarsko službo ali tržno dejavnost na podlagi zakona,
 • delavce, ki delajo v okviru zaključenega proizvodnega procesa (priprava in izdelava hrane (npr. pekarna, slaščičarna), transport, distribucija, skladiščenje, lekarne ipd.), povezanega z osnovno trgovinsko dejavnostjo.

Primeri:

 • omejitev ne velja za bencinske servise in za ostalo preskrbo z energenti – zaradi zagotavljanja goriva in drugih energentov ni omejitev
 • omejitev ne velja za prodajalne, ki bi se po Zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Ur. l. RS, št. 13/01) lokacijsko štele kot mejne prodajalne, ter prodajalne, ki bi se po Carinskem zakonu (Ur. l. RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) lokacijsko štele kot proste carinske prodajalne
 • omejitev ne velja za delavce, ki izdelujejo kruh, slaščice… v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavec ne ponuja ali prodaja izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravlja drugih opravil v okviru prodajnega prostora
 • omejitev ne velja za delavce, ki pripravljajo mesne pripravke… v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavec ne ponuja ali prodaja izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravlja drugih opravil v okviru prodajnega prostora
 • omejitev ne velja za delavce v transportu, distribuciji blaga ali skladišču, v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne

8. SOČASNA ZAPOSLITEV PRI DVEH DELODAJALCIH, KI JIH ZAVEZUJE KPDTS

Delavec je sočasno zaposlen pri dveh delodajalcih za krajši delovno čas, pri čemer oba delodajalca zavezuje KPDTS. Ali lahko delavec pri vsakem izmed teh delodajalcev dela po 15 nedelj na leto, upoštevaje omejitev dveh nedelj na mesec?

KPDTS določa omejitve za delodajalca. Vsak od obeh delodajalcev lahko razporedi delavca na 2 nedelji v mesecu oziroma 15 nedelj v letu, skladno z obsegom delovnega časa, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi.

9. TRGOVSKI CENTRI

Najemodajalca trgovskega centra, v kolikor ne opravlja trgovinske dejavnosti, kot je opredeljena s stvarno veljavnostjo, ne zavezuje KPDTS.

Odnos med najemodajalcem in najemnikom je poslovni odnos, v katerega KPDTS ne posega.

Najemnike prostorov trgovskega centra, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, kot je opredeljena s stvarno veljavnostjo, KPDTS zavezuje.

10. IZJEME OD OMEJITEV ZA NOSILCA DEJAVNOSTI IN NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE

Skladno s prvim odstavkom 42. člena KPDTS omejitve iz 40. in 41. člena KPDTS (nedelje in prazniki) ne veljajo za nosilca dejavnosti in njegove družinske člane, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Skladno z drugim odstavkom 26. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami) so družinski člani naslednji:

 • zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski partner),
 • otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter
 • bratje in sestre.

 Izjema ne velja za ostale zaposlene pri nosilcu dejavnosti.

11. KDO SE ŠTEJE ZA NOSILCA DEJAVNOSTI?

KPDTS ne podaja definicije nosilca dejavnosti. Ne glede na navedeno je potrebno, glede na namen, ta pojem razlagati tako, da se za nosilca dejavnosti šteje fizična oseba, ki je kot lastnik vpisana v sodni (poslovni) register.

12. DELO ŠTUDENTOV PREKO NAPOTNICE IN UPOKOJENCEV

KPDTS ne omejuje dela študentov preko napotnice in dela upokojencev, ki poteka skladno z veljavno zakonodajo.

13. OSEBNA VELJAVNOST KPDTS ZA POSLOVODJE

Osebna veljavnost KPDTS zajema tudi delavce na delovnem mestu poslovodij prodajaln razen, če ima poslovodja položaj vodilnega delavca po 74. členu ZDR-1. V tem primeru zanj ne veljajo omejitve dela na nedelje in praznike, ohranja pa vse pravice do plačila za to delo.

Skladno s 74. členom ZDR-1 je vodilni delavec tisti delavec, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve ali je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Pri tem pa je potrebno opozoriti tudi na 157. člen ZDR-1, ki določa, da delodajalec in vodilni delavec v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na določbe zakona, uredita delovni čas, nočno delo, odmor ter dnevni in tedenski počitek.

 

Ljubljana, 22. 2. 2018

 

Pogajalski skupini delodajalcev in delojemalcev za sestavo KPDTS


__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

Holidays

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije objavlja razpis za letovanje v letu 2018 v naslednjih počitniških enotah:

 -       apartma v Bohinjski Bistrici, primeren za letovanje največ štirih oseb,

-       apartma v Prekmurski vasi (Terme 3000 Moravske toplice), primeren za letovanje največ štirih oseb (3+1),

-       apartma v apartmajskem naselju Vivat (Moravske toplice), primeren za letovanje največ šest oseb (5 + 1),

-       apartma Novigrad – Hrvaška, primeren za letovanje največ pet oseb (4+1),

-       prikolica Fiesa, primerna za letovanje največ pet oseb (5),

-       hišica v Termah Čatež, primerna za letovanje največ 5 oseb (4+1).

Opis posameznih počitniških enot lahko preberete s klikom na povezavo kakor tudi opravite spletno rezervacijo.

RAZPISANI TERMINI IN POGOJI:

 

-       razpisani so tedenski termini (sedem dni),

-       razpis za rezervacije terminov za člane SDTS, za obdobje od 1.4.2018 do 31.12.2018 poteka do 9.3.2018,

 

Menjave letujočih v počitniških enotah Bohinjska Bistrica, Prekmurska vas, Terme Vivat in Terme Čatež so ob nedeljah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11. uri).

 

Menjave letujočih v počitniških enotah Novigrad – Hrvaška in Prikolici Fiesa so ob sobotah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11. uri).

 

Izpolnjene prijavnice (dobite jih pri sindikalnih zaupnikih ali na naši spletni strani www.sindikat-sdts.si, kjer so na voljo še ostali podatki o letovanju) posredujte do 9.3.2018 po pošti na naslov: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, po faksu: 01/ 43 27 094 ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

 

V skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških kapacitet imajo prednost pri prijavi člani Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Morebitne nezasedene termine bomo po poteku razpisnih terminov ponudili tudi članom ostalih sindikatov (ZSSS) in drugim interesentom.

Po preteku razpisnih terminov bomo v skladu s kriteriji opravili izbor med prijavljenimi ter prijavljene obvestili o odobritvi letovanja ali o ponudbi novega prostega termina (poleg ostalih kriterijev opozarjamo na dva: prednost imajo člani, ki še niso letovali, v času šolskih počitnic imajo prednost člani s šoloobveznimi otroki).

CENIK

 

KRAJ STANOVANJA

ZA ČLANE SDTS IN UPOKOJENE ČLANE

 

ZA VSE OSTALE

 

 

 

Bohinjska Bistrica

Število ležišč: 4

25 €/dan

 

30 €/dan

 

 

Prekmurska vas – Terme 3000

Število ležišč: 3 + 1

40 €/dan

 

52 €/dan

 

cena vključuje do 3 kopalne karte v Termah 3000

 

 

Terme Vivat

Število ležišč: 5 + 1

*48 €/dan

 

**35 €/dan – če letujeta le 2 osebi

*58 €/dan

 

**45 €/dan – če letujeta le 2 osebi

*cena vključuje do 4 kopalne karte v Termah Vivat

** cena vključuje 2 kopalni karti v Termah Vivat

Novigrad - Hrvaška

Število ležišč: 4 + 1

48 €/dan

58 €/dan

Prikolica Fiesa

Število ležišč: 5 + 1

38 €/dan v času sezone

48 €/dan v času sezone

28 €/dan izven sezone

38 €/dan izven sezone

Čateške toplice (4+1)

Število ležišč: 4 (ena dvoposteljna zakonska postelja + 2 enoposteljni postelji)

55 €/dan

 

65 €/dan

 

cena vključuje do 5 kopalnih kart na zimski in/ali poletni termalni rivieri

z možnostjo 2x vstopa dnevno

 


podpisovanje-pogodbe

 

 

V prilogi objavljamo podpisan aneks št. 3 h KPDTS.

V prilogi objavljamo tudi pregled ureditve delovnega časa v dejavnosti trgovine, skladno s podpisanim aneksom, z namenom čim boljšega razumevanja doseženega oziroma podpisanega aneksa.

 

 

Attachments:
Download this file (Aneks št 3 - PODPISAN.pdf)Aneks št 3 - PODPISAN.pdf[ ]1795 Kb874 Downloads
Download this file (PREGLED_UREDITEV_DELOVNEGA ČASA_ANEKS3-KPDTS.pdf)PREGLED_UREDITEV_DELOVNEGA ČASA_ANEKS3-KPDTS.pdf[ ]176 Kb852 Downloads

 

upokojitev

Glede na vse več informacij v zvezi z upokojitvami objavljamo osnovne informacije v zvezi z upokojitvami in prejemki pokojnin v letu 2018 in sicer:

POGOJI ZA UPOKOJITEV V LETU 2018:

Ženske:

 • 59 let in 8 mesecev
 • 40 let delovne dobe

Moški:

 • 60 let
 • 40 let delovne dobe

Obdobje za izračun pokojninske osnove:

 • 24 najugodnejših zaporednih let od leta 1970

Pravica do vdovske pokojnine je izpolnjena z dopolnjenim 56. letom

Redna uskladitev pokojnin bo februarja, izredna uskladitev v višini 1,1 odstotka pa aprila

Letni dodatek bo izplačan meseca julija:

 • od 410 € za 450 € pokojnine
 • do 100 € za pokojnino, višjo od 780,01 €

 Akontacija dohodnine bo odtegnjena za pokojnine višje od 1.095,15 €

NK-v-PS-SD-dopolnitev-ZPIZ-845x321

 

Kljub zavrnitvi Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice sta Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije uspela preko poslanskih skupin Socialnih demokratov ter DeSUS doseči spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Ta predvideva novo ureditev upoštevanja dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer na način, da se pokojninska doba, ki so jo zavarovanci do vključno 31.12.2012 pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri uveljavljanju pravic po ZPIZ-2 upošteva enako kot pokojninska doba brez dokupa.

Veljava ZPIZ-2 s 1.1.2013 je odvzela pravice delavcev, ki so se po poteku obdobja prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in si, da bi si zagotovili pravico do starostne pokojnine, sami plačevali prispevke z namenom ohranitve primernega obsega pravic v zvezi s starostno upokojitvijo. Ker pa na dan 31.12.2012 niso izpolnjevali pogojev za starostno upokojitev so ostali brez pričakovane pravice do starostne pokojnine na podlagi tako plačanih prispevkov, saj se jim je zaradi uveljavitve ZPIZ-2 starostna upokojitev odložila.

Tako ne gre za spreminjanje pokojninske zakonodaje, temveč za odpravo anomalij, ki so se zgodile s sprejemom pokojninske reforme 2012, ko so ljudje verjeli, da jim bo prostovoljno vključitvijo upoštevani v pokojninsko dobo.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov se obema poslanskima skupinama zahvaljujeta za posluh pri tej problematiki, na katero smo opozarjali vseskozi od uveljavitve ZPIZ-2, tudi preko Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pa so naše argumente zavrnili in jim niso prisluhnili.


Ladi Rožič, generalni sekretar

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.