Petek 3 April 2020

 

1

Več kot 1500 protestnic in protestnikov, predstavnikov 25 sindikatov in 5 sindikalnih konfederacij je na protestnem shodu “Skupaj za višje plače” pred Domom gospodarstva na Dimičevi ulici v Ljubljani v sredo, 5. decembra 2018, zahtevalo višje plače za vse, pogajanja za nove kolektivne pogodbe in v primeru odpovedi omenjenih dokumentov zagrozilo s stavko.

Zbrane so nagovorili predstavniki sindikatov članov ZSSS in Konfederacije slovenskih sindikatov Pergam.

Čeprav sredi delovnega dneva, ko marsikdo ni uspel biti z nami, smo bili jasni in glasni.

A9K00728-768x512

2

Cover SDTS

letak-shod

Vidimo se 5.12.2018 ob 11.00 na protestnem shodu za višje plače!

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam v sredo, 5. 12. 2018, ob 11:00 organizira protestni shod Skupaj za višje plače!, ki bo potekal pred delodajalskimi organizacijami na Dimičevi ulici v Ljubljani.

Predlog Zakona o minimalni plači, ki je bil vložen v Državni zbor, je odprl ne samo vprašanje ustrezne minimalne plače, temveč pokazal na vse razsežnosti prenizkih plač delavcev in delavk v zasebnem sektorju. Reakcije delodajalcev na vložen predlog so prekoračile vsako mero zdravega razuma, višek vsega pa je bila izjava, da delodajalci izstopajo iz vseh ravni socialnega dialoga, tudi na bipartitni ravni, kar pomeni, da se ne bodo pogajali več za plače v kolektivnih pogodbah, celo več, razumeti je bilo, da bodo odpovedovali kolektivne pogodbe. Na tej točki je treba delodajalcem dati jasen in glasen odgovor. NE!

Spodbujeni z zgornjimi grožnjami opozarjamo, da smo delavke in delavci zasebnega sektorja med nedavno finančno in ekonomsko krizo nosili veliko breme. Delodajalci so pritiskali na zniževanje pravic iz naslova delovnega razmerja, vsak dan znova smo trepetali, ali bomo sploh ohranili zaposlitev, pristajali smo na nevzdržne delovne razmere, se vseskozi se soočali s stečaji in drugimi delavskimi stiskami ter se na koncu pogosto brez služb znašli na zavodu za zaposlovanje.

Ko danes poslušamo o gospodarski rasti in vedno večjih dobičkih podjetij, ko opazujemo, kako prihodki najbogatejše peščice samo še naraščajo, se upravičeno sprašujemo, kdaj bomo na vrsti mi.

Ker so pravice vedno priborjene in nikoli podarjene, lahko uspemo samo združeni, solidarni in organizirani. Skupaj bomo zahtevali ohranitev kolektivnih pogodb, skupaj se bomo borili za zvišanje naših plač in skupaj zahtevati, da nas delodajalci spoštujejo.

Višje plače, boljše kolektivne pogodbe in dobri delovni pogoji so pomembni tudi za mlade ter prekarne delavke in delavce, saj lahko pripomorejo k zmanjšanju prekarnega dela in boljši zaščiti za vse. Pomembni so za naše pokojnine, pomembni so za razvoj družbe. Protestu se tako pridružujejo tudi prekarci, mladi in upokojenci.


Prav je, da je delodajalcem skupaj, enotni in povezani pokažemo, da se ne bomo pustili prestrašiti in izsiljevati! Zahtevamo spoštovanje in dostojno plačilo za opravljeno delo – za delavke in delavce vseh generacij, ozadij in poklicev!

Zato sindikati, člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in sindikati Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam za 5. 12. 2018 ob 11:00 organiziramo protestni shod, na katerem bomo delodajalcem jasno in glasno sporočili naslednje:

- Ostro nasprotujemo grožnjam o odpovedovanju kolektivnih pogodb!
- Zahtevamo višje plače!
- Podpiramo Zakon o minimalni plači!

Se vidimo 5. 12. 2018 ob 11.00! Povej naprej in pridi v Ljubljano!

Cover SDTS

 

 

 

 

 

a

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je v četrtek, 8. novembra 2018 organiziral in izvedel izobraževanje sindikalnih zaupnikov o podpisani Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. Udeleženci so na izobraževanju aktivno sodelovali ter na samem izobraževanju izpostavili problematiko, s katero se soočajo zaposleni v dejavnosti trgovine Slovenije. Precej časa je bilo namenjenega predvsem delovnemu času delavcev in plačilu za delo.

Udeleženci izobraževanja so bili z le tem izjemno zadovoljni ter podpirajo nadaljnje izobraževanje sindikalnih zaupnikov, z namenom nudenja ustreznih informacij članom, ki se soočajo s posameznimi težavami in se obračajo po pomoč tudi na sindikalne zaupnike.

b

c

 

d

 

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

index

 

 

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (ZSSS) in Trgovinski zbornici Slovenije smo si več let prizadevali za manjšo obdavčitev božičnice oziroma 13. plače, kar nam je z zadnjo spremembo dohodninske zakonodaje tudi uspelo. Takšna davčna razbremenitev pomeni, da bodo zaposleni konec leta lahko prejeli nagrade, ki bodo višje v neto znesku.

 

Zakon o dohodnini (ZDoh-2R) za leto 2018 namreč določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, enkrat v koledarskem letu, od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 % povprečne plače v RS tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije zato poziva, da v skladu z določili Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih, v novembru in decembru 2018 zagotovite izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe).

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije prav tako poziva, da najkasneje v mesecu decembru 2018 zagotovite izplačilo »božičnice« v vseh primerih, ko je to določeno s kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.

 

Generalni sekretar                                                                                       Predsednica

     Ladi Rožič                                                                                             Vesna Stojanovič

Podpis KP_za_spletno

Podpis KP-julij_2018_za_spletn

 

 

Podpisana nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

 

Ljubljana, 16. 7. 2018 – Sindikat delavcev Trgovine Slovenije (SDTS) je z delodajalci izpogajal novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki bo stopila v veljavo že v avgustu 2018, deloma pa 1. 1. 2019 za obdobje štirih let.

 

Glede na določila predhodne kolektivne pogodbe je bil pri pogajanjih poudarek Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) predvsem na povišanju plač in nadomestil, delodajalska stran pa je vztrajala na odpravi vseh omejitev za nedeljsko in praznično delo. Izpogajali smo:

 

1. NEENAKOMERNO RAZPOREJEN DELOVNI ČAS IN ZAČASNO PRERAZPOREJEN DELOVNI ČAS

 

Novosti, ki jih prinaša nova kolektivna pogodba, smo predvsem v jasneje opredeljenem določilu, da tedenski delovni čas, vključno z nadurami, v primeru neenakomerno razporejenega in začasno prerazporejenega delovnega časa ne sme preseči 56 ur tedensko, v primeru pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas pa je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti.

 

Če delavec v okviru 12-mesečnega referenčnega obdobja, kot to določa zakon, ne izrabi presežka ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa (maksimalno število delovnih ur lahko znaša 2088 ur letno), mu je delodajalec v naslednjem mesecu dolžan izplačati presežek ur v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60 %.

 

Delodajalec je dolžan vsake tri koledarske mesece narediti analizo presežka ur delavcev, ki nastanejo zaradi neenakomerne in začasne prerazporeditve delovnega časa ter o tem na zahtevo poročati reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu.

 

V primeru, ko delodajalec ne uredi začasne prerazporeditve delovnega časa in delavca o tem ne obvesti pisno en dan oziroma tri dni prej, če prerazporedi več kot 10 delavcev, je dolžan opravljene ure plačati v mesecu, ki sledi opravljenemu delu, v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 100 %.

 

2. IZMENSKI DELOVNI ČAS

 

Zapisano je določilo, kako se urejajo izmene, kaj je izmena in po katerem ponavljajočem vzorcu se ponavlja, odvisno od trajanja delovnega tedna.

 

3. VAROVANE KATEGORIJE

 

V primerih varovanih kategorij se je na pobudo članov spremenilo določilo za delo ob nedeljah in praznikih, ki so po zakonu določeni kot prosti dnevi, tako da v bodoče delodajalec ne sme naložiti dela ob nedeljah in praznikih delavcu, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti. Takšno delo se lahko delavcu omogoči le na podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo lahko delavec kadarkoli prekliče.

 

4. DELO OB NEDELJAH

 

Delavec ne sme biti razporejen na delovno obveznost več kot 2 nedelji na mesec in ne več kot 20 nedelj v letu.

 

5. DELO NA PRAZNIKE, KI SO Z ZAKONOM DOLOČENI KOT DELA PROSTI DNEVI IN NA DNEVE, KI SO Z ZAKONOM DOLOČENI KOT DELA PROSTI DNEVI

 

Delodajalec ne sme razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in sicer:

januar – novo leto,

januar – novo leto,

8. februar – slovenski kulturni praznik,

velikonočna nedelja,

velikonočni ponedeljek,

27. april – dan upora proti okupatorju,

maj – praznik dela,

maj – praznik dela,

binkoštna nedelja,

25. junij – dan državnosti,

15. avgust – Marijino vnebovzetje,

31. oktober – dan reformacije,

november – dan spomina na mrtve,

december – božič,

december – dan samostojnosti in enotnosti.

 

6. ODVRAČILNA NORMA

 

V primeru kršitev določil nedeljskega in prazničnega dela mora delodajalec delavcu v naslednjem mesecu, ki sledi kršitvi, izplačati znesek v višini 500 %, upoštevajoč osnovno plačo delavca oziroma ustrezne urne postavke. Torej v primeru, če mora delavec delati 3 ali več nedelj v mesecu oziroma 21 ali več nedelj v letu ali v primeru razporeditve na delo na praznik, je le-ta upravičen do denarne odmene v navedeni višini.

 

7. IZJEME OD OMEJITEV

 

Zaradi narave dela, zakonskih omejitev ter določil javnega interesa smo bolj natančno zapisane alineje, ki opredeljujejo primere, v katerih delavci lahko delajo ob nedeljah in praznikih.

 

8. IZRABA ODMORA MED DELOVNIM ČASOM

 

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do odmora med delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Delavec pridobi pravico do odmora, če dela najmanj štiri ure na dan.

 

Dolžina odmora se v primeru neenakomerne prerazporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno z dolžino delovnega časa.

 

9. TEDENSKI POČITEK

 

Delavec ima v obdobju 7 zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka (12 oziroma 11 ur), pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Dan tedenskega počitka se ne sme nadomeščati z odrejeno izrabo letnega dopusta.

 

Povprečno trajanje tedenskega počitka (24 ur) se lahko zagotavlja v obdobju, ki ni daljše od 14 dni le v posebej dogovorjenih primerih.

 

10. LETNI DOPUST

 

Določila ostajajo nespremenjena, ne glede na zahtevo delodajalcev po zmanjšanju števila dni dopusta.

 

11. DODATNE PRAVICE ZA ČLANE SINDIKATA

 

Član sindikata ima pravico izrabiti 4 dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga določi sam, o čemer mora delodajalca obvestiti najkasneje 3 dni pred izrabo. Delavec, ki je član sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, ima pravico do enega dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela v posameznem koledarskem letu zaradi sindikalnega izobraževanja ali usposabljanja.

 

12. DODATEK ZA DELO NA NEDELJO

 

Od 1. 9. 2018 dalje bo dodatek za delo ob nedeljah povišan iz 5,40 EUR na 6,05 EUR/uro, oziroma znaša 100 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, v kolikor je to za delavca ugodneje.

 

13. DODATEK ZA DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU

 

Natančneje je določen tudi dodatek za nadurno delo. Delodajalec je dolžan za obračunski mesec obračunati vse dodatke, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavce manj ugoden v dejanskem obsegu, ne glede na obračunan mesečni fond ur. Torej, v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, je potrebno ne glede na to, da ure nad 174 ur niso obračunane, delavcu za oddelane ure obračunati vse dodatke.

 

14. REGRES ZA LETNI DOPUST

 

Od 1. 1. 2019 se izplača regres za letni dopust v višini minimalne plače. V kolikor delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, znaša regres za letni dopust 970 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska. Delodajalec je dolžan nedenarni del regresa (45 %) zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb.

 

15. PLAČE

 

V tarifnem delu kolektivne pogodbe se s 1. 1. 2019 najnižje osnovne plače od I.–V. tarifnega razreda povišajo za 5 % ter s 1. 7. 2019 še za 2 %. Za VI. in VII. tarifni razred pa se najnižje osnovne plače s 1. 1. 2019 povišajo za 10 %.

 

16. USKLAJEVANJE PLAČ

 

Dogovorjeno je, da se 1. julija 2019 najnižje osnovne plače uskladijo z inflacijo, če je inflacija višja kot 1 %, in sicer za razliko od 1 % do dejanskega % inflacije.

 

Od leta 2020 dalje pa se NOP spreminjajo in usklajujejo izključno 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta/I–VI preteklega leta, vendar ne več kot za 2 % letno. V primeru, da je inflacija v določenem koledarskem letu negativna, najnižje osnovne plače ostanejo nespremenjene.

 

S podpisom nove kolektivne pogodbe se tako dodatno ureja področje dela v trgovinski dejavnosti, sindikat pa obljublja, da bo še naprej aktivno spremljal delovne pogoje delavcev in bo, kot do sedaj, v primeru kršitev delodajalcev zaščitil pravice delavcev in primerno ukrepal.
 

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.