Četrtek 4 Marec 2021

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK: ANALIZA O MLADIH ZAPOSLENIH V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bosta projektna partnerja Trgovinska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS z namenom zagotavljanja boljših zaposlitvenih možnosti, informiranja o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih oseb ter z namenom povečanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem procesu pripravila analizo o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki bo vsem zainteresiranim na razpolago v e-učilnici. Z izvedenimi aktivnostmi bosta projektna partnerja prispevala k usposobljenosti socialnih partnerjev ter k učinkovitemu socialnemu dialogu na vseh ravneh ter obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

 

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na spodnji anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

 

Prosimo vas, da spodaj navedeni vprašalnik izpolnite in nam ga posredujete najkasneje do 26. 11. 2019 na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po faksu: 01 43 27 094 ali po pošti: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Lepa Vasilič, tel.: 01 43 41 253, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov bomo uporabili le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas.

                                                                                                         

VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE

 

 1. 1.V kateri velikostni razred sodi vaše podjetje?

 

¨ veliko        ¨ srednje     ¨ malo         ¨ mikro

 

 1. 2.Kakšno dejavnost opravljate?

 

¨ trgovina na debelo ¨ trgovina na drobno         ¨ druga: ___________________

 

 1. 3.Ali ste pri zaposlitvi oseb v starosti do 30 let (v nadaljevanju: mladi) koristili katerega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja?

 

¨ DA  Katerega? _______________________________________        ¨ NE

 

 1. 4.Kolikšen je v vašem podjetju delež zaposlenih mladih in kakšen je delež po spolu?

 

Vpišite %: _______ , od tega žensk ______ %, moških ______ %

 

 1. 5.Ali so se mladi pretežno že srečali z delom v trgovini v času šolanja oziroma pred nastopom zaposlitve pri vas?

¨ DA            ¨ NE

 

Če da, kakšne naloge so pretežno opravljali?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 1. 6.Na kakšni podlagi so pretežno zaposleni mladi?

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas  

 

 1. 7.Katera dela po zahtevnosti pretežno opravljajo mladi?

 

¨ enostavna  ¨ manj zahtevna ¨ srednje zahtevna ¨ zahtevna ¨ visoko zahtevna

 

 1. 8.Ali mladim omogočate napredovanje?

 

¨ DA                     ¨ DELNO                ¨ NE                    

 

 1. 9.Ali pri razporejanju delavcev v organizacijske enote poskrbite, da v njih delajo zaposleni različnih starostnih skupin?

 

¨ DA            ¨ NE

 

10. Katere kompetence ali lastnosti pri mladih najbolj pogrešate?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

11. Katere kompetence ali lastnosti so po vašem mnenju pri mladih boljše kot pri ostalih starostnih skupinah zaposlenih?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

12. Ali za mlade določite osebo, ki jih uvaja v delo?

 

¨ DA            ¨ NE

 

13. Ali za mlade organizirate posebna usposabljanja?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

14. Ali mlade vključujete v izobraževanja ali usposabljanja, ki so namenjena ostalim zaposlenim?

 

¨ DA            ¨ NE

 

15. Kako izvajate izobraževanja ali usposabljanja zaposlenih?

 

a) znotraj podjetja

b) z organiziranjem izobraževanj izven podjetja

 

16. Na kakšen način seznanjate zaposlene z oceno tveganja?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

17. Ali imate za mlade posebne ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

18. Kakšen je absentizem pri mladih glade na ostale starostne skupine zaposlenih?

 

¨ manjši                ¨ približno enak                ¨ večji

 

19. Kakšna je fluktuacija pri mladih glade na ostale starostne skupine zaposlenih?

 

¨ manjša               ¨ približno enaka              ¨ večja

 

 

 1. I.VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE STARE DO 30 LET (v nadaljevanju: mladi) - ANONIMEN

 

 1. 1.Pri kateri starosti ste se prvič zaposlili?

 

Vpišite leto starosti? _________

 

 1. 2.Ali ste bili zaposleni tudi že pri drugih delodajalcih?

 

¨ DA  Kolikih? _______________________________________  ¨ NE

 

 1. 3.Ali ste se že srečali z delom v trgovini v času izobraževanja oziroma pred nastopom zaposlitve pri sedanjem delodajalcu?

 

¨ DA            ¨ NE

 

Če da, kakšne naloge ste pretežno opravljali?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 1. 4.V kateri dejavnosti ste zaposleni?

 

¨ trgovina na debelo ¨ trgovina na drobno         ¨ druga: ___________________

 

 1. 5.Na kakšni podlagi ste zaposleni?

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas  

 

 1. 6.Katero delo po zahtevnosti opravljate?

 

¨ enostavno  ¨ manj zahtevno ¨ srednje zahtevno ¨ zahtevno ¨ visoko zahtevno

 

 1. 7.Ali so v organizacijski enoti v kateri opravljate delo zaposleni iz različnih starostnih skupin?

 

¨ DA            ¨ NE

 

 1. 8.Ali vam je delodajalec določil osebo, ki vas uvaja/je uvajala v delo?

 

¨ DA            ¨ NE

 

 1. 9.Ali vam je omogočeno napredovanje?

 

¨ DA            ¨ NE 

 

10. Ali delodajalec za mlade organizira posebna usposabljanja?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

11. Ali vas delodajalec vključuje v izobraževanja ali usposabljanja, ki so namenjena ostalim zaposlenim?

 

¨ DA            ¨ NE

 

12. Ali ima delodajalec za mlade posebne ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

13. Ali ste mladi pri delodajalcu organizirani v kakšno neformalno ali formalno obliko druženja?

 

¨ DA  Katero? _______________________________________  ¨ NE

 

14. Kaj pričakujete od delodajalca?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

Attachments:
Download this file (Anketa - mladi.pdf)Anketa - mladi.pdf[ ]205 Kb83 Downloads

 

POJASNILA STROKOVNE DELOVNE SKUPINE ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (Ur. l. RS, št. 52/18 – KPDTS)

 

I.           Nadurno delo – drugi odstavek 35. člena KPDTS

 

Vprašanje:

Ali lahko razumemo, da se omejitev iz drugega odstavka 35. člena KPDTS, ki določa, da tedenski polni delovni čas v primeru enakomerne razporeditve delovnega časa, vključno z nadurami ne sme presegati 48 ur, v povezavi s tretjim odstavkom, upošteva kot povprečna omejitev v obdobju šestih mesecev.

 

Odgovor:

144. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami – ZDR-1) določa, da nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.

Da, v povezavi s 144. členom ZDR-1, 35. člen KPDTS natančneje določa, da tedenski polni delovni čas, v primeru enakomerne razporeditve delovnega časa, vključno z nadurami, ne sme presegati 48 ur, pri čemer se ta omejitev upošteva kot povprečna omejitev v obdobju šestih mesecev.

 

II.          Pojasnila v zvezi osnovami za odmero odpravnin in nadomestil

 

1. Splošno

 

Pri določitvi osnov za odmero odpravnin in nadomestil plače je potrebno izhajati iz:

 • 108. člena ZDR-1 - odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti;
 • 132. člena ZDR-1 - odpravnina ob upokojitvi;
 • 79. člena ZDR-1 - odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas;
 • četrtega, sedmega in osmega odstavka 137. člena ZDR-1 - nadomestilo plače;
 • 68. člena KPDTS – plačilo za poslovno uspešnost;   74. člena KPDTS - nadomestilo plače;     82. člena KPDTS – odpravnina.

Skladno s 64. členom KPDTS je plača sestavljena iz osnovne plače (66. člen KPDTS), dela plače za delovno uspešnost oziroma osebno delovno uspešnost (67. člen KPDTS), dodatkov (71., 72. in 73. člen KPDTS). Sestavni del plače sta tudi plačilo za poslovno uspešnost (68. člen KPDTS) in plačilo za posebno uspešnost (69. člen KPDTS), če sta dogovorjena s kolektivno pogodbo na ravni delodajalca, s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi.

Posebno uspešnost določa 69. člen KPDTS, in sicer kot del plače, ki izhaja iz osebne delovne uspešnosti delavca in za katero kriterije, način plačila in višino dogovorita delavec in delodajalec sporazumno s posebno pogodbo, ki ima naravo dopolnitve pogodbe o zaposlitvi. Posebna uspešnost se dogovori in izplača v primerih, ko ob uporabi obstoječih kriterijev in meril za delovno uspešnost ni mogoče drugače nagraditi posebno uspešnega delavca. Posebne uspešnosti delodajalec ne more ugotavljati in morebiti izplačati brez predhodnega merjenja delovne uspešnosti zaposlenih skladno s 67. členom KPDTS.

 1. 2.Odpravnine

 

2.1.       Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena ZDR-1 je osnova za odmero odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Višino odpravnine določata peti in šesti odstavek istega člena. Pri izračunu osnove se upoštevajo sestavine plače, kot je pojasnjeno zgoraj v drugem odstavku 1. točke (Splošno) pojasnil v zvezi osnovami za odmero odpravnin in nadomestil. Delo preko polnega delovnega časa (nadure), se ne všteva v osnovo.

 

2.2.       Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti

Na podlagi 108. člena ZDR-1 je osnova za odmero odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in ne pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Pri izračunu osnove za odmero odpravnine se upošteva dejansko prejeta plača delavca v zadnjih treh mesecih, v primeru, če je delavec v tem času prejemal nadomestilo plače se upošteva plača, ki bi jo dobil če bi delal, upoštevaje sestavine plače kot je pojasnjeno, v drugem odstavku 1. točke (Splošno) pojasnil v zvezi osnovami za odmero odpravnin in nadomestil, vključno z nadurami.

2.3.       Odpravnina ob upokojitvi

Na podlagi 132. člena ZDR-1 je osnova za odmero odpravnine ob upokojitvi povprečna mesečna plača v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma povprečna mesečna plačo delavca za pretekle tri mesece (pred upokojitvijo), če je to za delavca ugodneje.

Ne glede na navedeno KPDTS v 82. členu določa, da se odpravnina izplača v višini ene ali dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece.

Ne glede na to, da prvi odstavek 132. člena ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan izplačati delavcu odpravnino ob upokojitvi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, je na podlagi četrtega odstavka 82. člena KPDTS dolžan izplačati odpravnino ob izplačilu zadnje plače oziroma nadomestila plače.

 1. 3.Nadomestila plače

3.1.       Nadomestilo plače v breme delodajalca v primeru nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (tretji in osmi odstavek 137. člena ZDR-1)

V primeru nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu, znaša višina nadomestila plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 80 % plače delavca za pretekli mesec za polni delovni čas.

Pri izračunu osnove se upoštevajo sestavine plače, kot je pojasnjeno zgoraj v drugem odstavku 1. točke (Splošno) pojasnil v zvezi z osnovami za odmero odpravnin in nadomestil, razen del plače iz naslova nadurnega dela, posebne uspešnosti in poslovne uspešnosti (tretji odstavek 74. člena KPDTS).

Delodajalec je delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela (deveti odstavek 137. člena ZDR-1).

3.2. Nadomestilo plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v primeru nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (tretji in četrti odstavek 137. člena ZDR-1 ter 31.

člen ZZVZZ)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 76/6 – UPB, s spremembami in dopolnitvami - ZZVZZ) določa osnovo za odmero nadomestila plače, ki pripada delavcu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, drugače kot ZDR-1.

V primerih dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki presega 30 delovnih dni, je osnova za določitev nadomestila delavčeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela (31. člen ZZVZZ).

Upoštevajoč z zakonom določeno osnovo za odmero nadomestila in definicijo plače (torej osnovna plača, dela plače iz naslova delovne uspešnosti, dodatki, vključno s plačilom za nadurno delo), je potrebno pri določanju osnove upoštevati tudi posebno delovno uspešnost in del plače iz naslova poslovne uspešnosti.

3.3. Nadomestilo plače v primeru odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca (drugi in sedmi odstavek 137. člena ZDR-1)

Ker ZDR-1 ali drugi zakonski in podzakonski predpisi ne določajo drugače, je potrebno pri določitvi osnove za izračun pripadajočega nadomestila plače zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca upoštevati sedmi odstavek 137. člena ZDR-1.

Ta določa, da pripada delavcu nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

V osnovo za odmero nadomestila plače se vštevajo osnovna plača, delovna uspešnost, dodatek na delovno dobo in vsi dodatki za zadnje tri mesece pred opravičeno odsotnostjo z dela, iz naslova posebnih pogojev dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ali posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela.  

V osnovo za nadomestilo plače se ne všteva del plače iz naslova nadurnega dela ter prejemki iz naslova posebne uspešnosti in poslovne uspešnosti (tretji odstavek 74. člena KPDTS).

 

_______________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

KOPER, 22. 5. 2019, od 9.00 do 13.00 ure

Središče Rotunda, Destradijev trg 11, 6000 Koper

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

9.30 – 9.45

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.45 – 11.15

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi

 • Katere novosti prinaša nova kolektivna pogodba za trgovino?
 • Kako pravilno razporejati delavce, da zagotovite ustrezne odmore in počitke?
 • Kdo lahko dela na nedelje in praznike?
 • Kateri dodatki pripadajo delavcem in kako jih obračunati?

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.15 – 11.45

Odmor

11.45 – 12.30

Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije

 • Kakšno je zaposlovanje mladih in starejših?
 • Kakšna je ureditev dela za krajši delovni čas?
 • Ureditev področja pogodb o zaposlitvi, oblike zaposlovanja, možnosti za odpoved ter postopki?
 • Ureditev stroškov prevoza na delo in z dela ter malice.
 • Kakšne so prakse na področju izvajanja varnosti in zdravja pri delu?

 

Predava: g. Dionisio Gherbassi, Servis d.o.o. – s.r.l., Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje, Trst, Italija

 

12.30 – 13.00

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

Lahko pa se prijavite tudi preko spletnega obrazca https://www.tzslo.si/sl/aktualno/seminarji/871-brezplacno-usposabljanje-izvajanje-kolektivne-pogodbe-za-trgovino-v-praksi-in-predstavitev-dobrih-poslovnih-praks-iz-italije

 

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

 

 

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN PRIDOBITEV KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

LJUBLJANA, 13. 6. 2019, od 9.00 do 13.30 ure

Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

dvorana B (1. nadstropje)

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

9.30 – 9.45

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.45 – 11.15

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi

 • Katere novosti prinaša nova kolektivna pogodba za trgovino?
 • Kako pravilno razporejati delavce, da zagotovite ustrezne odmore in počitke?
 • Kdo lahko dela na nedelje in praznike?
 • Kateri dodatki pripadajo delavcem in kako jih obračunati?

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.15 – 11.45

Odmor

11.45 – 13.15

Pridobitev komunikacijskih veščin

 • Kako naj bolj učinkovito komuniciram?
 • Na kaj se ljudje odzovejo?
 • Usta govorijo, telo pove.
 • Zakaj nekateri znajo z ljudmi in drugi ne?
 • Tudi vi ste lahko karizmatična oseba!

 

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade d.o.o.

13.15 – 13.30

Razprava in zaključki

 

 VLJUDNO VABLJENI!

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN PRIDOBITEV KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN«

 

13. 6. 2019, od 9.00 do 13.30 ure v Ljubljani, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana – dvorana B (1. nadstropje)

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                     Žig:                                Podpis odgovorne osebe:

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43-27-094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . *V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.


Lahko pa se prijavite tudi preko spletnega obrazca

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

 

 

 

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN PRIDOBITEV KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

NOVA GORICA, 11. 4. 2019, od 9.00 do 13.30 ure

Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

9.30 – 9.45

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.45 – 11.15

Pridobitev komunikacijskih veščin

 • Kako naj bolj učinkovito komuniciram?
 • Na kaj se ljudje odzovejo?
 • Usta govorijo, telo pove.
 • Zakaj nekateri znajo z ljudmi in drugi ne?
 • Tudi vi ste lahko karizmatična oseba!

 

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade d.o.o.

11.15 – 11.45

Odmor

11.45 – 13.15

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi

 • Katere novosti prinaša nova kolektivna pogodba za trgovino?
 • Kako pravilno razporejati delavce, da zagotovite ustrezne odmore in počitke?
 • Kdo lahko dela na nedelje in praznike?
 • Kateri dodatki pripadajo delavcem in kako jih obračunati?

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

13.15 – 13.30

Razprava in zaključki

 

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN PRIDOBITEV KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN«

 

11. 4.. 2019, od 9.00 do 13.30 ure v Novi Gorici, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                     Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43-27-094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . *V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.

 

 

 

NAPOVEDNIK: V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bomo letos izvedli še naslednja usposabljanja:

16. 5. 2019

Koper

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih praks iz Italije«

13. 6. 2019

Ljubljana

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

 

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.