Sreda 26 Januar 2022

Na vaša vprašanja odgovarjata Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije in sekretarka OO SDT Osrednjeslovenska, Simona Mali, uni. dipl. prav.

 

 

Izpis o delovni dobi lahko v nekaj minutah naročite preko spleta!

 

Izpis o delovni dobi izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Izpis o delovni dobi je dokument, ki ga običajno od zaposlenih zahtevajo delodajalci ob novi zaposlitvi. Gre za dokument, s katerim izkažemo doseženo delovno dobo. Običajno izpis potrebujemo ob novi zaposlitvi. Takrat delodajalci od zaposlenih zahtevajo izpis delovne dobe. Zakaj pa? Na podlagi tega izpisa, ki prikazuje koliko delovne dobe imamo, se potem namreč izračuna dodatek za delovno dobo. Prav tako pa je lahko izpis o delovni dobi tudi podlaga za priznanje pravice do dodatnih dni dopusta!

Izpis o delovni dobi – kako do njega?

Načinov kako do izpisa o delovni dobi je več. V času epidemioloških razmer, v katerih živimo, je najbolj enostaven način elektronsko prek spleta. Vlogo za izpis o delovni dobi sicer lahko oddate na več načinov:

Izpis o delovni dobi – kaj je razvidno iz njega?

Iz izpisa lahko vidimo dejansko delovno dobo, in sicer na podlagi pokojninske dobe. Potrebno je razlikovati med pokojninsko in delovno dobo. Ni nujno, da je podatek o pokojninski dobi enak podatku o delovni dobi. Kaj je najbolj očitna razlika med pokojninsko in delovno dobo? Delovna doba se šteje samo takrat, ko ste v delovnem razmerju (oz. kako drugače plačujete vse potrebne prispevke). Na drugi strani pa se pokojninska doba šteje tudi takrat, ko ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Izpis o delovni dobi oz. izpis obdobij zavarovanj lahko pridobijo tudi študenti oz. dijaki. Od 1.2.2015 velja, da se za njih plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter se jim tako prizna pokojninska doba.

Kako preverimo ali imamo plačane prispevke in urejeno zavarovanje?

 • pošljite SMS na številko 031 771 009 z besedilom __ZZ(številka zdravstvene kartice)__.

Dodatek za delovno dobo v dejavnosti trgovine se obračunava na naslednji način:

Ne glede na delodajalca, panogo ali status (na primer brezposelne osebe) pripada delavcu dodatek za skupno delovno dobo v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ki jo je dosegel do 1. 5. 2014.

 

Dodatek iz prejšnjega odstavka se v času trajanja delovnega razmerja delavca pri delodajalcu obračunava mesečno od vsakokratne osnovne plače delavca.

 

V skupno delovno dobo iz prvega odstavka tega člena se vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je delavec prebil na delu, ali v delovnem razmerju doma oziroma v tujini, ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico oziroma izhajajo iz izpisa o obdobjih zavarovanj, ki ga izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju dodatka na skupno delovno dobo.

 

V primeru, ko se delavec zaposli pri delodajalcu po vključno 1. 5. 2014, delavec lahko uveljavlja pravico do dodatka za delovno dobo iz prvega odstavka tega člena na podlagi predložene delovne knjižice oziroma izpisa o obdobjih zavarovanj, ki ga izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kar delavec predloži delodajalcu ob podpisu pogodbe o zaposlitvi, o čemer ga mora delodajalec predhodno obvestiti. Delodajalec je dolžan delavcu pričeti izplačevati dodatek iz prvega odstavka tega člena ob izplačilu njegove prve plače. V primeru, da delavec ne predloži ustreznih dokazil ob podpisu pogodbe, se dodatek iz prvega odstavka tega člena prične obračunavati delavcu pri plači za mesec, ki sledi mesecu predložitve dokazil s strani delavca. Delodajalec ni dolžan namesto delavca zbirati dokazil o skupni delovni dobi.

 

Delavcu, ki nadaljuje delo pri delodajalcu tudi po vključno 1. 5. 2014, se štetje delovne dobe ne pretrga oziroma spremeni, zato mu pripada dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako nadaljnje izpolnjeno leto delovne dobe, dokler je zaposlen pri tem delodajalcu.

 

Delavcu, ki se zaposli pri delodajalcu po vključno 1. 5. 2014 pripada poleg dodatka na delovno dobo iz prvega odstavka tega člena, dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

 

Vir: Data d.o.o. in KPDTS

 

Pozdravljeni,

Na vas se obračam glede vprašanja, kako je s koriščenjem dopusta, če si 4 ure na bolniški (komisija)? Namreč podjetje je dalo interno smernico, da moramo ves dopust pokoristiti do konca letošnjega leta. Jaz imam še 10 dni dopusta, ki ga moram koristiti skupaj, ker sem ga prekinila zaradi bolniške (poškodba izven dela). Zdaj sem dobila odločbo, da sem od 21.11. do 21.12. zmožna za delo za 4 ure in so mi rekli, da ga moram koristiti zdaj od 22.11. do 3.12. Sem napisala, da se ne strinjam s tem, ampak ne odstopajo od tega. Zato se obračnam na vas, če lahko res to naredijo.

 

Pozdravljeni,

Za odgovor na vaše vprašanje je potrebno v osnovi upoštevati najmanj naslednje predpise:

 • določbe veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki urejajo določanje in izrabo letnega dopusta ter nadomestila plače, kjer je posebej treba opozoriti na 137. člen, ki v devetem odstavku določa, da je  delodajalec  delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela;
 • določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki govorijo o minimalnem letnem dopustu (50. člen), zlasti:
 • da se letni dopust odreja upoštevaje potrebe letnega dopusta ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske potrebe;
 • da ima delavec pravico izrabiti tri (3) dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri (3) dni pred izrabo. Delodajalec mu izrabe ne sme odreči razen, če bi ta resneje ogrožala delovni proces;

in upoštevati interne smernice (opomnike) delodajalca glede izrabe letnega dopusta.

 

Glede izrabe dopusta je potrebno izhajati tudi iz ZDR-1, ki v tretjem odstavku 162. člena določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Iz navedene določbe izhaja, da je letni dopust primarno namenjen izrabi v koledarskem letu, v katerem je odmerjen. V primerih, ko delavec letnega dopusta v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ni izrabil, ZDR-1 v četrtem odstavku 162. člena daje možnost daljšega prenosa letnega dopusta, in sicer do 31. decembra naslednjega leta.

 

Glede izrabe oziroma prenosa letnega dopusta je tako treba primarno upoštevati splošno pravilo, kot izhaja iz tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 (izraba najmanj dveh tednov letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, izraba preostalega letnega dopusta v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta) ter da posebno ureditev zakon predvideva za primer, ko delavec ni izrabil letnega dopusta zaradi:

 • bolezni ali poškodbe,
 • porodniškega dopusta ali
 • dopusta za nego in varstvo otroka.

Če delavec zaradi teh primerov odsotnosti letnega dopusta ni mogel izrabiti v koledarskem letu, niti ne do 30. junija naslednjega leta, ZDR-1 v četrtem odstavku 162. člena omogoča prenos oziroma izrabo celotnega neizrabljenega letnega dopusta do konca naslednjega koledarskega leta. Upoštevaje vse navedeno bi torej delavec, ki je bila dalj časa odsoten zaradi bolezni in zaradi tega ni mogel izrabiti letnega dopusta, dopust iz preteklega leta lahko izrabil do konca tega koledarskega leta, pri čemer pa je treba upoštevati tudi določbe področnega zakona in kolektivne pogodbe.

 

Dopust se izrablja v  delovnih dnevih (četrti odstavek 160. člena ZDR-1), kar pomeni, da tudi v primeru, ko delavec dela s krajšim delovnim časom zaradi delne nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov, je delno zmožen za delo in za ta del prejema plačo oziroma v primerih opravičenih odsotnosti, kamor se uvršča tudi letni dopust, nadomestilo plače, za preostali del pa prejema nadomestilo v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Na podlagi navedene zakonske ureditve je možno ugotoviti, da tudi delavec, ki je zaradi zdravstvenih razlogov le delno zmožen za delo, izrablja leni dopust v delovnih dnevih in se mu v tem času status ne spremeni. Nadomestilo plače za čas letnega dopusta izplačuje delodajalec za toliko ur, kot bi delavec delal, če ne bi bil upravičeno odsoten z dela zaradi letnega dopusta.

 

To pomeni, da delavec, ki je delno zmožen za delo (4 ure),  4 ure pa je odsoten zaradi zdravstvenih razlogov, lahko izrabi dopust v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo, ki velja za delodajalca, nadomestilo plače za čas izrabe letnega dopusta pa prejme za toliko ur, kot ima delovno obveznost, torej za 4 ure, za preostale 4 ure pa prejme nadomestilo za odsotnost zaradi bolezni, ki ga zagotavlja ZZZS. Tako da držijo navedbe delodajalca, je možno.

Želeli pa bi opozoriti na sodno prakso, konkretno VSRS sodbo VIII Ips 42/2019: http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/2015081111435307/, ki gre v smeri tega, da je delodajalec dolžan skrbeti za to, da delavec izrabi letni dopust, da delavca na to aktivno opozarja in opominja, ker če tega ne počne, je lahko tudi drugače odškodninsko odgovoren delavcu, ker mu ni zagotovil pravice do letnega dopusta, kar vaš delodajalec z internimi smernicami (opomniki) dejansko počne. V kolikor se ne strinjate s predloženimi datumi s strani nadrejene, predlagajte svoje termine glede izrabe letnega dopusta za leto 2021. Izraba dopusta še vedno ostaja dogovor med delavcem in delodajalcem.

 


Na vas se obračam, ker nisem dobil nikjer drugje teh odgovorov.

Delam namreč v trgovini in imamo izmensko delo s šest dnevnim delovnim tednom. Popoldansko in dopoldansko izmeno. Nedeljo delamo približno vsako drugo. Če začnem delati v ponedeljek delam cel teden, vključno z nedeljo in imam dela prosti dan šele naslednjo soboto. Se pravi delam 12 dni nepretrgoma. Ali je to v skladu z zakonom? Pa še to da če delam popoldne, delam do 20.15 in če delam drugi dan zjutraj začnem že ob 7.15.

Delodajalec sedaj zahteva da naj izkoristimo vsaj 80 procentov dopusta do konca leta in še to da ga decembra ne moremo vzeti. O tem nas je obvestil šele sedaj. Po zakonu naj bi ga lahko porabili do 30. julija prihodnje leto. Ali upravičeno zahteva to od nas?

Delodajalec mi stalno navaja da mi manjkajo ure. Od ponedeljka do petka delam od 7.15 do 14.00 če delam dopoldan in od 13.30 do 20.15 če delam popoldan. Ob sobotah od 7.45 do 14.00 zjutraj in popoldan od 14.00 do 20.15. In če delam nedeljo. ki se jo dela od 7.45 do 13.15 in jo potem koristim med tednom da mi konec meseca manjkajo ure. Ne dobim pa noben mesec nek pregled ur oz. neko tabelo, iz katere bi lahko sam razbral ali sem v minusu ali v plusu z urami. Mislim da mi je delodajalec to dolžan dati. Poslovodja pravi, da je zato bolje da ne delamo nadur ker bi jih koriščenje nedelj v vsakem primeru požrlo. 

Pa še urnik dobimo vedno v zadnjem popoldnevu pred začetkom meseca in še to samo za en teden naprej, tako da nikoli ne vemo razporeda za celi mesec. 

Res bi vam bil hvaležen če bi mi podali vsaj nekaj kratkih odgovorov.

 

Posredujem vam nekaj odgovorov na vaša vprašanja:

1.Vsak delavec ima pravico do nepretrganega 12 urnega počitka (na dan) v obdobju 24 ur. V primeru, če trgovina dela v neenakomerno razporejenem ali začasno razporejenem delovnem času ima delavec pravico do nepretrganega počitka v trajanju 11 ur (na dan) v obdobju 24 ur.

2.Tedenski počitek je določen v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur in pripada delavcu v obdobju sedmih zaporednih dni. V primeru, ko mora delavec zaradi OBJEKTIVNIH, TEHNIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH RAZLOGOV delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu. ZDR-1 določa, da se minimalni tedenski počitek upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni, kar pomeni, da ni nujno delavcu zagotoviti tedenskega počitka v prvih sedmih zaporednih dnevih, ampak lahko šele v drugih sedmih dneh (v obdobju 14 dni zapored). BISTVO JE, DA IMA DELAVEC V OBDOBJU 14 DNI DVAKRAT ZAGOTOVLJEN POČITEK V TRAJANJU 36 OZIROMA 35 NEPREKINJENIH UR (35 ur, če dela v trgovini v kateri je neenakomerno razporejen delovni čas).

Delavec pridobi letni dopust s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust  posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot 4 tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno o razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Daljše trajanje letnega dopusta kot je določeno v Kolektivni pogodbi dejavnosti  trgovine (47. člen):

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta V TEKOČEM KOLEDARSKEM LETU, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v DOGOVORU z delodajalcem do 30. junija NASLEDNJE LETO.

Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu od do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, izrabiti do 31. decembra naslednjega leta.

Letni dopust se izrablja upoštevaje POTREBE DELOVNEGA PROCESA TER MOŽNOSTI ZA POČITEK IN REKREACIJO DELAVCA TER UPOŠTEVAJE NJEGOVE DRUŽINSKE OBVEZNOSTI!

Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic!

Glede na vaše navedbe glede »manjka ur« predvidevam, da opravljate delo v enoti, kjer je delovni čas neenakomerno razporejen.

Neenakomerno razporejen delovni čas in začasno razporejen delovni čas je dopustno organizirati v primerih, ko to narekujejo objektivni razlogi.

Pri neenakomerni razporediti ali pri začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Pri izračunavanju polnega delovnega časa pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju 12 mesecev, kot to določa Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije.

Delavci morajo biti že pred začetkom koledarskega leta seznanjeni z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa. V praksi se pogosto dogaja, da imajo delavci po koncu 12 mesecev še vedno presežke ur zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12 mesečnega obdobja izplačati delavcu presežek opravljenih ur v višini, kot je določena za nadurno delo (130%).

Delodajalec je dolžan delavcu na njegovo zahtevo posredovati podatek o saldu opravljenih ur.

Delodajalec je dolžan delavca o tedenskem razporedu delovnega časa obvestiti najmanj dva delovna dneva pred pričetkom dela po tedenskem razporedu!

O tedenskem razporedu delovnega časa mora biti delavec obveščen na svojem delovnem mestu. Če je delavec v času objave tedenskega razporeda delovnega časa odsoten, se je dolžan pri delodajalcu informirati o tedenskem razporedu delovnega časa, ki velja zanj po zaključku njegove odsotnosti. BISTVO JE, DA MORA BITI RAZPORED DELOVNEGA ČASA OBJAVLJEN NAJMANJ DVA DELOVNA DNEVA PRED PRIČETKOM DELA PO TEDENSKEM RAZPOREDU!

Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega dleta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu vsaj petnajst dni pred začetkom leta.

Letni razpored delovnega časa mora vsebovati:

-        - Število delovnih dni v tenu za delavce v posamezni organizacijski enoti

-         - Vrsto in obliko delovnega časa.

Z letno razporeditvijo delovnega časa je potrebno z enakomerno ali neenakomerno razporeditvijo delovnega časa delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, zagotoviti največ toliko delovnih dni, da bodo v skladu z zakonom in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine imeli zagotovljeni polni delovni čas! Ni pa jasno, kako lahko v vašem primeru prihaja do manjka ur!

 

 

Prosim za razlago jubilejne nagrade.
Do zadnje KPDT (kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine) se je jubilejna nagrada izplačevala za celotno obdobje dela pri zadnjem delodajalcu in pravnih prednikih, kljub prekinitvam.
Lani pa ste v KPDT v 59. člen vstavili (8) odstavek, še bolje rečeno, vstavili ste besedno zvezo "neprekinjena delovna doba", ki glede na natančno branje KPDT spreminja temelje za jubilejno nagrado. Nikjer namreč ne piše, da to za jubilejno nagrado ne velja.
Zdaj me zanima:
Ali naj sodelavcu, ki je pred tremi leti dobil jubilejno nagrado za 10 let  pri zadnjem delodajalcu:
 1. čez pet let zopet izplačam nagrado pri zadnjem delodajalcu za 10 let ali
 2.  jo pa čez sedem let za 20 let?

Kaj je prav za sodelavce, ki so višje pravice že pridobili?  (153. člen Ustave)

Kaj pa pri novo - ponovno pri nas zaposlenih? Naj štejem od začetka ali smem prišteti prejšnjo dobo? Je bila ta beseda "neprekinjena" pomotoma ali premišljeno vključena v KPDT?

 

 

Glede na vaše vprašanje vam odgovarjam sledeče:

Tretji odstavek 77. člena kolektivne pogodbe nedvoumno določa, da je delodajalec za isti jubilej dolžan izplačati le eno nagrado. V kolikor izplača za isti jubilej dve nagradi se upošteva pravilo iz Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki določa:

Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu vštevajo v davčno osnovo. Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo vštevajo v davčno osnovo.

Glede na posredovana vprašanja, posredujem odgovore:

Ali naj sodelavcu, ki je pred tremi leti dobil jubilejno nagrado za 10 let  pri zadnjem delodajalcu:

 1. čez pet let zopet izplačam nagrado pri zadnjem delodajalcu za 10 let ali

Odgovor: če je delavec pred tremi leti dobil jubilejno nagrado za 10 let pri zadnjem delodajalcu, bo seveda čez pet let dopolnil skupaj 18 let za kar ni predvidena nagrada.

 2.  Jo pa čez sedem let za 20 let? 

Odgovor: Jubilejna nagrada se že več kot od septembra 2008, izhajajoč iz tedaj veljavne kolektivne pogodbe izplačuje za doseženo delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Torej, če je delavec pred tremi leti, skladno z kolektivno pogodbo dejavnosti prejel jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, bo pogoj za pridobitev jubilejne nagrade za 20 let izpolnil čez 7 let.

Poudariti je potrebno, da zapisano velja, če kolektivna pogodba na ravni podjetja te pravice ne ureja za delavce ugodneje!!

Kaj je prav za sodelavce, ki so višje pravice že pridobili?  (153. člen Ustave)

Odgovor: Vprašanje je presplošno in nanj ni mogoče odgovoriti.

Kaj pa pri novo - ponovno pri nas zaposlenih? Naj štejem od začetka ali smem prišteti prejšnjo dobo? Je bila ta beseda "neprekinjena" pomotoma ali premišljeno vključena v KPDT?

Člen kolektivne pogodbe, ki obravnava pravico do jubilejne nagrade ne vsebuje omejitev pri računanju dosežene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu zato je potrebno za celovito izvedbo člena upoštevati vso natečeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ne glede na to v kakšnem obdobju je dosežena.

80.  člen KPDTS

Jubilejna nagrada

(1)  Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

(2)  Dokupljena leta se ne štejejo v pogoj za pridobitev jubilejne nagrade.

(3)  Delavec je upravičen do jubilejne nagrade iz prvega odstavka tega člena, če za isti jubilej pri istem delodajalcu jubilejne nagrade še ni prejel.

(4)  Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po dopolnitvi pogojev iz tega člena.

(5)  Višina jubilejne nagrade se določi v tarifni prilogi.

(6)  V primeru, da delodajalec izplačuje jubilejno nagrado za druge jubileje, kot jih določa prvi odstavek tega člena, se ta jubilejna nagrada lahko izplača v nedenarni obliki.

 

KOMENTAR:

KPDTS določa izplačilo jubilejnih nagrad v zgornji višini zneska, ki se v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (44 člen ZDoh-2).

Tako zaposlenemu pripada za: 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 460 EUR 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 689 EUR 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 919 EUR 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 919 EUR.

Novost te KPDTS je, da za vse jubileje velja pogoj pri zadnjem delodajalcu. KP pa prav tako določa, da lahko delodajalec izplačuje jubilejne nagrade za druge jubileje. Na primer 15, 25 let, 35 let, itd. ta jubilejna nagrada pa se lahko izplača v nedenarni obliki.

V skladu s sodno prakso je potrebno razlagati pravico do izplačila jubilejne nagrade tako, da delavcu pripada jubilejna nagrada v določeni višini ne glede na prekinitve (zakon, kakor tudi ta kolektivna pogodba ne zahteva pogoja neprekinjenega dela glede jubilejnih nagrad). V primeru torej, ko bo delavec skupno izpolnil 20 let delovne dobe pri nekem delodajalcu, ne glede na morebitne prekinitve (če bi vmes delal kje drugje), delavcu pripada jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

 

Pišem vam v zvezi lanskega letnega dopusta. 29.marca 2014 se mi je pripetila nesreča (zlom noge) in  sem še vedno bolniško odsoten iz službe zaradi okrevanja. Ker mi je ostalo 12 dni lanskega dopusta in ga ne morem do konca tega meseca pokoristiti mi bo propadel je bilo rečeno z strani podjetja v katerem delam. Sem tudi poverenik v naši trgovini. V Zakonu o delovnih razmerjih sem našel naslednji člen (162-4 točka) in sprašujem ali imam pravico do izrabe tega dopusta, ki mi je še ostal?

 

ZDR-1 v tretjem odstavku 162. člena določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Iz navedene določbe izhaja, da je letni dopust primarno namenjen izrabi v koledarskem letu, v katerem je odmerjen. V ta namen mora delodajalec v okviru svojih organizacijskih pristojnosti urediti delovni proces tako, da bo lahko izpolnil svoje obveznosti iz naslova zagotavljanja letnega dopusta zaposlenim do konca tekočega leta.

V primerih, ko delavec letnega dopusta v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ni izrabil, ZDR-1 nadalje v četrtem odstavku 162. člena daje možnost daljšega prenosa letnega dopusta, in sicer do 31. decembra naslednjega leta.

 

 

Zaposlen sem v dejavnosti trgovine, kako se lahko včlanim v vaš sindikat?

V sindikat delavcev trgovine Slovenije se lahko včlanite na podlagi pristopne izjave, katero vam posredujemo na vaš domači naslov ali jo natisnete z naše spletne strani. V sindikat se lahko včlanite na način, da vam delodajalec pri plači obračunava članarino ali pa kot samoplačnik, v kolikor ne želite, da bi bil delodajalec obveščen o vašem članstvu. Članarino v tem primeru plačujete preko trajnika - SEPA ali položnice in delodajalec o članstvu ne bo seznanjen. Članarina v sindikatu znaša mesečno 1% od bruto plače.
V kolikor želite še dodatne informacije se prosimo obrnite na nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Katere ugodnosti imam kot član vašega sindikata?

 

 • člani SDTS imajo pravico do brezplačnega pravnega varstva in pravne pomoči, če so najmanj 6 mesecev pred nastankom zadeve, ki zahteva pravno pomoč, člani sindikata in imajo plačano članarino,
 • člani sindikata, predvsem pa njihovi sindikalni zaupniki in poverjeniki, so upravičeni do usposabljanja in izobraževanja na aktualnih področjih,
 • SDTS se je kot član ZSSS aktivno vključil v pripravo in izvedbo projekta Kartice ugodnosti. Kartico, ki na več kot 800 lokacijah omogoča popuste članom sindikata, prejme vsaka članica in član Sindikata delavcev trgovine Slovenije,
 • v skladu s Pravilnikom o financiranju in finančno-materialnem poslovanju v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, se del članarine namenja v sklad nezgodnega zavarovanja. Za ta namen je bila z zavarovalnico podpisana Polica za nezgodno zavarovanje vseh članov Sindikata delavcev trgovine Slovenije (smrt zaradi nezgode, trajna invalidnost),
 • članice in člani SDTS lahko pod ugodnimi pogoji letujejo v počitniških kapacitetah sindikata v Bohinjski Bistrici, Moravskih toplicah - Prekmurska vas, Terme Vivat in prikolici v Fiesi,
 • v SDTS se del članarine, ki jo plačujejo člani namenja v socialni sklad za širšo solidarnost med člani. Iz tega sklada so člani sindikata upravičeni do izplačila enkratne solidarnostne pomoči v primerih, ko je pri članu/članici nastala izredna socialna ogroženost, na katero član/članica ni imel vpliva,
 • Članom sindikata pomagamo tudi z brezobrestnimi krediti – VZAJEMNA POMOČ do višine 600 €, z odplačilom 6 oz. 12 mesecev,

 

 • SDTS je solastnik Delavske hranilnice, pri kateri lahko naši člani najemajo ugodnejša posojila in tudi za naše člane velja znižana kreditna sposobnost člana na 400 €. Delavska hranilnica lastnikom in varčevalcem nudi kratkoročna posojila za 6 in 12 mesecev, dolgoročna posojila za 15, 18, 24, 36 in 48 mesecev ter namenska posojila za 60 do 120 mesecev. Posojila so gotovinska, vračajo se v enakih mesečnih obrokih, ob odobritvi posojila pa je treba poravnati stroške zavarovanja in stroške posojila.

 

ČLENI IZ TARIFNEGA IN NORMATIVNEGA DELA KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE, KI ODGOVARJAJO NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA


1.NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE (v EUR) od vključno 1. 1. 2019 do vključno 30. 6. 2019 znašajo:

I.

558,06

II.

579,47

III.

613,90

IV.

655,31

V.

730,44

VI.

896,47

VII.

1.069,15

 

1.1 NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE (v EUR) od vključno 1. 7. 2019 dalje znašajo:


I.

568,69

II.

590,51

III.

625,60

IV.

667,79

V.

744,36

VI.

896,47

VII.

1.069,15

Uradi list RS št. 52/2018 z dne 27. 07. 2018

 

 1. USKLAJEVANJE NAJNIŽJIH OSNOVNIH PLAČ

 

a) Najnižje osnovne plače se 1. julija 2019 uskladijo z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS VI 19/XII 18, če je inflacija višja kot 1 %, in sicer za razliko od 1 % do dejanskega % inflacije.


DODATKI ZA POGOJE DELA (v % od osnovne plače delavca):

Dodatki za manj ugoden delovni čas:

%

opomba

za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni, kadar se delovni proces izvaja v drugi in tretji izmeni

10%

za delo v deljenem delovnem času

20%

Zaposleni je upravičen do tega dodatka za vsako uro prekinitve dela

za pripravljenost na domu

10%

Zaposleni je upravičen do tega dodatka za vsako uro pripravljenosti

za nočno delo

75%

za nadurno delo

30%

za delo ob nedeljah in dela prostih dni po zakonu

100%, vendar ne manj kot 6,05 EUR/uro

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta

za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi

250%

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta

Dodatki za ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu se opredelijo s KP delodajalca ali aktom delodajalca.

Dodatek na delovno dobo

(1) Ne glede na delodajalca, panogo ali status (na primer brezposelne osebe) pripada delavcu dodatek za skupno delovno dobo v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ki jo je dosegel do 1. 5. 2014. 

(2) Dodatek iz prejšnjega odstavka se v času trajanja delovnega razmerja delavca pri delodajalcu obračunava mesečno od vsakokratne osnovne plače delavca.

(3) V skupno delovno dobo iz prvega odstavka tega člena se vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je delavec prebil na delu, ali v delovnem razmerju doma oziroma v tujini, ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico oziroma izhajajo iz izpisa o obdobjih zavarovanj, ki ga izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju dodatka na skupno delovno dobo. (4) V primeru, ko se delavec zaposli pri delodajalcu po vključno 1. 5. 2014, delavec lahko uveljavlja pravico do dodatka za delovno dobo iz prvega odstavka tega člena na podlagi predložene delovne knjižice oziroma izpisa o obdobjih zavarovanj, ki ga izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kar delavec predloži delodajalcu ob podpisu pogodbe o zaposlitvi, o čemer ga mora delodajalec predhodno obvestiti. Delodajalec je dolžan delavcu pričeti izplačevati dodatek iz prvega odstavka tega člena ob izplačilu njegove prve plače. V primeru, da delavec ne predloži ustreznih dokazil ob podpisu pogodbe, se dodatek iz prvega odstavka tega člena prične obračunavati delavcu pri plači za mesec, ki sledi mesecu predložitve dokazil s strani delavca. Delodajalec ni dolžan namesto delavca zbirati dokazil o skupni delovni dobi.

(5) Delavcu, ki nadaljuje delo pri delodajalcu tudi po 1. 5. 2014, se štetje delovne dobe ne pretrga oziroma spremeni, zato mu pripada dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako nadaljnje izpolnjeno leto delovne dobe, dokler je zaposlen pri tem delodajalcu.    

(6) Delavcu, ki se zaposli pri delodajalcu po vključno 1. 5. 2014 pripada poleg dodatka na delovno dobo iz prvega odstavka tega člena, dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

 

  POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

PREVOZ NA DELO IN Z DELA

javni prevoz

najmanj v višini 70 % cene javnega prevoza

ko ni možnosti javnega prevoza

najmanj 0,16 EUR za kilometer

REGRES ZA PREHRANO

najmanj 4,37 EUR za dneve prisotnosti

LOČENO ŽIVLJENJE

V višini Uredbe[1], če je to določeno s pogodbo o zaposlitvi

Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, do višine 334 EUR na mesec.

 

 SLUŽBENE POTI

DNEVNICE

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti)

17,78 EUR

Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti)

9,01 EUR

Znižana dnevnica (od 6 do 8 ur)

6,31 EUR

KILOMETRINA

javni prevoz: znesek javnega prevoza

znesek javnega prevoza

lastni prevoz: 0,37 EUR na kilometer

0,37 EUR na kilometer

PRENOČIŠČE - povračilo stroškov prenočevanja do višine zneska po predloženemu računu, ki ga odobri delodajalec

v višini računa

 

DRUGI OSEBNI PREJEMKI

REGRES ZA LETNI DOPUST 2019

Celotni znesek v denarju minimalno

886,63 EUR

V primeru deljenega izplačila 55 % v denarni obliki + 45 % v nedenarni obliki

970 EUR (od tega v denarju min 500,5 EUR)

JUBILEJNE NAGRADE

Za 10 let pri zadnjem delodajalcu

460 EUR

Za 20 let pri zadnjem delodajalcu

689 EUR

Za 30 let pri zadnjem delodajalcu

919 EUR

Za 40 let skupne delovne dobe (če ima delavec 15 let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu)

919 EUR

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

Delodajalec je delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet (5) let in se upokoji, ob izplačilu zadnje plače oziroma nadomestila plače dolžan izplačati odpravnino najmanj v višini ene (1) povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece

1.812,73 EUR (januar 2019)

Delodajalec je delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet (5) let in se upokoji prej ali najkasneje šestdeset (60) dni po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, ali se invalidsko upokoji, ob izplačilu zadnje plače oziroma nadomestila dolžan izplačati odpravnino v višini dveh (2) povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece

3.625,46 EUR (januar 2019)

SOLIDARNOSTNE POMOČI

smrt delavca

min 700 EUR oz. max do Uredbe¹ (3.443 EUR)

smrt ožjega družinskega člana

min 350EUR oz. max do Uredbe¹ (3.443 EUR)

invalidnost, daljša bolezen, elementarne nesreče, požar itd.

po predlogu sindikata v dogovoru z delodajalcem

 [1] Zneski po Uredbi iz zgornje tabele so določeni v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL RS, št. 76/08) 

Delo na nedelje

Varovane kategorije – delo na nedelje in praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi ter na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi

 

Delo na nedelje in praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi ter na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi delodajalec ne sme naložiti:

-        delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti. Takšno delo se delavcu lahko omogoči na podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče;

-        delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas ko doji otroka;

-        enemu od delavcev - staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom ter skrbi za njegovo vzgojo in varstvo.


Delo na nedelje

 

Delodajalec mora za delavce, za katere ne veljajo omejitve ali prepoved iz prejšnjega člena, z letnim razporedom delovnega časa določiti takšen razpored delovnega časa, da delavec ne bo razporejen na delovno obveznost več kot na dve (2) nedelji v mesecu, vendar ne več kot dvajset (20) nedelj v letu.

 

Delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi

 

Delodajalec, razen izjem, ne sme razporediti delavca na delo na vseh petnajst praznikov, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na naslednje dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi:

-        1. januar – novo leto;

-        2. januar – novo leto;

-        8. februar – slovenski kulturni praznik,

-        velikonočna nedelja;

-        velikonočni ponedeljek;

-        27. april – dan upora proti okupatorju;

-        1. maj – praznik dela;

-        2. maj – praznik dela;

-        binkoštna nedelja;

-        25. junij – dan državnosti;

-        15. avgust – Marijino vnebovzetje;

-        31. oktober – dan reformacije;

-        1. november – dan spomina na mrtve;

-        25. december – božič;

-        26. december – dan samostojnosti in enotnosti.


Izjeme od omejitev


(1)Omejitve iz 41, 42. in 43. člena ne veljajo za nosilca dejavnosti in njegove družinske člane, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

(2)Omejitve iz 42. in 43. člena ne veljajo za delavce, ki:

         opravljajo dela, kot jih nalagajo posebni predpisi (npr. dostava zdravil, oskrba živali, zahteve, kot izhajajo iz koncesij…);

         opravljajo naloge neposredno povezane z dejavnostmi, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področje energetike in komunale;

         opravljajo delo v prodajalnah, ki bi se po Zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Ur. l. RS, št. 62/01) lokacijsko štele kot mejne prodajalne, ter v prodajalnah, ki bi se po Carinskem zakonu (Ur. l. RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) lokacijsko štele kot proste carinske prodajalne;

         pripravljajo in pečejo kruh, slaščice… v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavci ne ponujajo ali ne prodajajo izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravljajo drugih opravil v okviru prodajnega prostora;

         pripravljajo mesne pripravke… v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavci ne ponujajo ali ne prodajajo izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravljajo drugih opravil v okviru prodajnega prostora;

         opravljajo naloge v transportu, distribuciji blaga ali skladišču, v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne;

         opravljajo naloge zagotavljanja varnosti oseb in premoženja;

         opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje;

         opravljajo naloge polnjenja prodajnih avtomatov;

         opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah;

         opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov;

         izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini.

(3)Delodajalec mora, za delavce, za katere ne veljajo omejitve ali prepoved iz 41. člena in opravljajo prodajo na bencinskih servisih, z letnim razporedom delovnega časa določiti takšen razpored delovnega časa, da delavec ne bo razporejen na delovno obveznost več kot na šestindvajset (26) nedelj v letu. Delavec in delodajalec se lahko v tem primeru, v zvezi z izvajanjem del in nalog, zaradi javnega, gospodarskega ali tržnega interesa, na izrecno pisno pobudo delavca, ki jo lahko kadarkoli prekliče, dogovorita tudi izven omenjene omejitve. Omejitve iz 43. člena ne veljajo za delavce, ki opravljajo prodajo na bencinskih servisih.


Denarna odmena

 

(1)  V primeru kršitev omejitev iz 41., 42., 43. in 44. člena je delodajalec dolžan delavcu v naslednjem mesecu, ki sledi omenjeni kršitvi, poleg dodatkov, ki jih določa ta kolektivna pogodba, obračunati in izplačati tudi znesek v višini 500 % upoštevaje osnovno plačo delavca oziroma ustrezne urne postavke.

(2)  Denarna odmena se ne všteva v osnovo za odmero nadomestil po zakonu.

 

 

Izraba odmora med delovnim časom

 

(1)Odmor med delom, v primeru polnega delovnega časa, se lahko določi v dveh ali več delih, v skladu s potrebami delovnega procesa in potrebami delavcev, pri čemer mora en del odmora trajati neprekinjeno najmanj 15 minut.

(2)Delavec, ki dela krajši delovni čas ima pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Delavec pridobi pravico do odmora med delovnim časom, če dela najmanj štiri ure na dan.

(3)Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa.

(4)Pravico do odmora imajo tudi delavci, ki delajo deljen delovni čas. Dnevni odmor se obvezno koristi v času med obema deloma dnevne delovne obveznosti. Odmor se ne všteva v čas prekinitve dela.

(5)Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa.

 

Minimalni letni dopust

 (1)Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do minimalnega osnovnega letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, kar pomeni:

 

-        16 delovnih dni, če dela 4 dni na teden;

-        20 delovnih dni, če dela 5 dni na teden;

-        24 delovnih dni, če dela 6 dni na teden.

(2)Poleg minimalnih osnovnih dni letnega dopusta iz prejšnjega odstavka, pripada delavcu še dodatni letni dopust na podlagi zakona, ki ureja delovna razmerja po naslednjih kriterijih:

-        3 dni starejšemu delavcu,

-        3 dni delavcu z najmanj 60 % telesno okvaro,

-        3 dni delavcu, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo,

-        3 dni delavcu invalidu,

-        7 dni delavcu mlajšemu od 18 let,

-        1 dan delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil starosti 15 let.

Spremembe kriterijev in števila dni letnega dopusta, ki so določeni v tem odstavku, se avtomatično uveljavijo z vsakokratno spremembo zakona.

 1. (3)Poleg osnovnega letnega dopusta iz prvega odstavka tega člena ima delavec pravico do dodatnih dni letnega dopusta:

- za skupno delovno dobo:

onad 2 do 5 let – 1 dan,

onad 5 do 10 let – 2 dni,

onad 10 do 15 let – 4 dni,

onad 15 do 20 let – 5 dni,

onad 20 let – 6 dni;

-          nočni delavec – 1 dan;

-          delavec, ki je v preteklem koledarskem letu opravil vsaj 1500 ur nočnega dela pri delodajalcu – 1 dan.

(4)Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo v skupno delovno dobo.

(5)V podjetniški kolektivni pogodbi in/ali v splošnem aktu delodajalca se lahko določijo dodatni kriteriji letnega dopusta, kot so na primer zahtevnost dela, izobrazba, težji delovni pogoji, delovna uspešnost in podobno.

(6)Delavcu, ki izpolni zakonske kriterije za povečanje ali zmanjšanje letnega dopusta, se povečanje ali zmanjšanje upošteva pri odmeri v tekočem koledarskem letu.

(7)Delavcu, ki izpolnjuje kriterije iz kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca za povečanje ali zmanjšanje letnega dopusta, se povečanje ali zmanjšanje upošteva pri odmeri v naslednjem koledarskem letu.

(8)Delodajalec delavca pisno obvesti o odmeri letnega dopusta domarca tekočega leta.

(9)Letni dopust se odreja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske potrebe.

(10)Delavec ima pravico izrabiti tri (3) dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri (3) dni pred izrabo. Delodajalec mu izrabe ne sme odreči razen, če bi ta resneje ogrožala delovni proces.

(11)Delavec, ki je član sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, ima pravico izrabiti dodatni dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri (3) dni pred izrabo. Delodajalec mu izrabe ne sme odreči razen, če bi ta resneje ogrožala delovni proces. To pravico uveljavlja delavec na podlagi veljavne članske izkaznice sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe.

Regres za letni dopust

 

(1)Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust, kot ga določa zakon.

(2)Delodajalec lahko izplača del regresa v nedenarni obliki. V primeru, da izplača del regresa v nedenarni obliki znaša regres za letni dopust od 1. 1. 2019 dalje 970 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska.

(3)V primeru izplačila dela regresa v nedenarni obliki, je delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb, le-ta pa mora biti po vrednosti enakovredna denarni obliki.

(4)V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača najkasneje donovembra tekočega leta.

 

Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače

(1)Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem (7) delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer:

 

-        lastne poroke – 2 dni

-        rojstva otroka – 1 dan,

-        poroke otroka – 1 dan,

-        smrti zakonca, izven zakonskega partnerja, otroka, posvojenca ali pastorka – 3 dni,

-        smrti staršev – očeta, matere, očima, mačehe, posvojitelja – 2 dni,

-        smrti bratov, sester, starih staršev – 1 dan,

-        hujše nesreče, ki zadane delavca – od 1 do 5 dni,

-        selitve delavca v interesu delodajalca – 2 dni,

-        selitve delavca v lastnem interesu – 1 dan.

(2)Odsotnost v zgornjih primerih je treba izrabiti ob nastopu dogodka.

(3)Delavcu se mora omogočiti druge odsotnosti z dela na način in pod pogoji, ki jih določajo drugi predpisi.

(4)Ne glede na prejšnje določbe tega člena ima delavec, ki je član sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, pravico do enega dodatnega delovnega dneva plačane odsotnosti z dela oziroma največ osem ur v posameznem koledarskem letu zaradi sindikalnega izobraževanja ali usposabljanja. To pravico uveljavlja delavec na podlagi veljavne članske izkaznice sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe.

 

 

 Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden

(1)Delavec je upravičen do dodatka za delo v delovnem času, ki je zanj manj ugoden, najmanj v naslednjem nominalnem znesku ali odstotku od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke:

 

-        za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni, kadar se delo opravlja v popoldanski ali nočni izmeni – 10 %

-        za delo v deljenem delovnem času – 20 %;

-        za pripravljenost na domu – 10 %;

-        za nočno delo – 75 %;

-        za nadurno delo – 30 %;

-        za delo na nedelje 100 %, vendar ne manj kot 6,05 EUR/uro;

-        za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi – 250 %.

(2)Delavec je upravičen do dodatka za delo v popoldanski izmeni za delo, ki ga opravi po 12.00 uri.

(3)Delavec je upravičen do dodatka za delo v deljenem delovnem času za vsako začeto uro prekinitve dela.

(4)Delavec je upravičen do dodatka za čas pripravljenosti na domu na delo za vsako uro pripravljenosti.

(5)Dodatek za delo na nedeljo in dodatek za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, se med seboj izključujeta. V tem primeru pripada delavcu dodatek, ki je zanj ugodnejši.

(6)Delavec je upravičen do dodatka za delo v manj ugodnem delovnem času le za čas, ko je delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Delodajalec je dolžan za obračunski mesec obračunati vse dodatke, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden v dejanskem obsegu ne glede na obračunan mesečni fond ur.

 

 

Zahtevamo omejitev ročnega premeščanja bremen!

FB-zsss-1200-x-630-tone-1-2-kB--1160x550

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.